Miera evidovanej nezamestnanosti – august 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v auguste tohto roka 13,12 percent. Medzimesačne poklesla o 0,03 p.b.

Z evidencie úradov práce odišlo v auguste  24 323 uchádzačov o zamestnanie, väčšina z nich preto, lebo sa zamestnali či začali podnikať (14 762 osôb), ďalší odišli do zahraničia (978), prestali spolupracovať s úradom práce (3 783) či sami požiadali o vyradenie z evidencie (2 252 osôb).

V evidencií úradov práce tak bolo v auguste 384 220 osôb, z toho 63 633 však malo prácu - pracovali na základe dohody (dohody o vykonaní práce či dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti). Najviac nezamestnaných pracovalo na základe dohody v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Od 01. 07. 2011 maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je 139,90 eur. To, že uchádzač o zamestnanie neprekročil výšku mzdy preukazuje úradu práce vždy za obdobie uplynulého mesiaca.

Evidovaným uchádzačom o zamestnanie poskytujú úrady práce poradenstvo, informácie o voľných pracovných miestach a informácie o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce. Spomedzi nástrojov aktívnej politiku trhu práce je dlhodobo záujem najmä o aktivačné práce, príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podnikanie, ale aj protipovodňový príspevok. Vďaka príspevku na podnikanie sa v priebehu augusta zamestnalo 1 022 uchádzačov o zamestnanie (996 osôb získalo príspevok na podnikanie pre uchádzačov o zamestnanie, 26 osôb získalo príspevok na podnikanie pre zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie), vďaka protipovodňovému príspevku sa od zavedenia tohto nástroja, teda od 23. septembra 2010 do 15. augusta tohto roka zamestnalo už 7 410 nezamestnaných.

Ústredie práce predloží na budúci týždeň na najbližšie rokovanie vlády Návrh projektov na podporu zamestnanosti na roky 2011 až 2013. Projekty by mali vytvoriť ďalších viac ako 1 500 pracovných miest prostredníctvom nových opatrení. Ide najmä o rozšírenie úspešného projektu zapojenia nezamestnaných do opravy hradov (ráta sa s cca. 500 pracovnými miestami), ale aj o nový projekt sociálnych asistentov pre výchovu a vzdelávania a bezpečnostných pracovníkov (cca. 960 pracovných miest) či projekt dočasných pracovných miest v malých a stredných podnikoch (cca. 100 miest).

Voľných pracovných miest v evidencií úradov práce pribudlo, v auguste ich úrady evidovali  8 082. Zamestnávatelia mali záujem najmä o zdravotné sestry, pedagogických pracovníkov, o pracovníkov v službách a obchode (najmä kuchári, čašníci a čašníčky, predavači v obchode), remeselníkov a kvalifikovaných robotníkov (najmä krajčíri, zvárači, obsluha obrábacích strojov),  pribudli aj ponuky v oblasti poľnohospodárstva. Najviac voľných pracovných miest evidovali úrady práce v Bratislavskom kraji, najmenej v Košickom kraji.

Údaje o počte nezamestnaných, ako aj poberateľoch sociálnych dávok za mesiac august zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aj na svojej stránke http://www.upsvar.sk/ v časti štatistiky.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2011

Tlačiť