NÁRODNÝ PROJEKT III-2/B

NÁRODNÝ PROJEKT III-2/B
„ZVYŠOVANIE ZAMESTNANOSTI A ZAMESTNATEĽNOSTI ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE"


Cieľ projektu:

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných poradenských služieb a vzdelávania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Špecifické ciele:

• Poskytovanie odborných poradenských služieb zameraných na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

• Vzdelávanie a príprava znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Plánované aktivity projektu:

Aktivita 1. Podpora poskytovania odborných poradenských služieb
Aktivita 2. Vzdelávanie a príprava pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Aktivita 3. Riadenie projektu
Aktivita 4. Publicita a informovanosť


Cieľové skupiny:

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej len znevýhodnení UoZ) podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti).

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov projektu: „ZVYŠOVANIE ZAMESTNANOSTI A ZAMESTNATEĽNOSTI ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE"

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj

Trvanie projektu: 1.1.2010 - 31.12.2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 18 995 081,00 EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.02.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac