Národný projekt VII-2

Národný projekt VII-2
„Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny"

Cieľ projektu:

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti modernizáciou tradičných a podporou nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských služieb , odborných poradenských služieb a podpora 3-zónového systému služieb zamestnanosti


Špecifické ciele:
• Podporovanie sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských a odborných poradenských služieb s dôrazom na uplatniteľnosť v podmienkach 3-zónového systému služieb zamestnanosti
• Podporovanie sprostredkovania zamestnania a aktivovanie klientov úradov práce s dôrazom na ich umiestnenie na trhu práce so sekundárnym cieľom obnovenia a udržania ich pracovných návykov
• Zvýšenie informovanosti klientov úradov práce, ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní zamestnania. Poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich s voľbou povolania, výberom zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výberom zamestnanca a adaptáciou zamestnanca v novom prostredí.
• Podporovanie rôznych stratégií informovanosti o aktívnych opatreniach na trhu práce a o voľných pracovných miestach
• Masmediálna informovanosť širokej verejnosti o voľných pracovných miestach, o poskytovaných službách zamestnanosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
• Podporovanie a rozširovanie neštátnych služieb zamestnanosti najmä do regiónov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania
• Štandardizácia všetkých úradov práce za účelom jednoduchej orientácie klientov pri poskytovaní služieb zamestnanosti


Plánované aktivity projektu:

Aktivita 1
Podpora poskytovania informácií a sprostredkovania zamestnania
Aktivita 2
Podpora poskytovania služieb zamestnanosti v 3-tej zóne
Aktivita 3
Porovnávanie modelov osvedčených metodík dobrej praxe
Aktivita 4
Štandardizácia vybavenia 3-zónového systému poskytovania služieb zamestnanosti
Aktivita 5
Finalizácia informačných a odborných materiálov v printovej a elektronickej podobe
Podporná aktivita
Riadenie projektu
Podporná aktivita
Publicita a informovanosť

Cieľové skupiny:

• Uchádzači o zamestnanie
• Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
• Záujemcovia o zamestnanie
• Študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
• Zamestnávatelia
• Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti
• Zamestnanci verejných služieb zamestnanosti a štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti

 

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov projektu: „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny"

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj

Trvanie projektu: 12/2009 - 11/2012

Výška nenávratného finančného príspevku: : 10 614 018,00 EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.03.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac