NÁRODNÝ PROJEKT X-2

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Trvanie projektu: od 1.5.2009 do 30.4.2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 148 788,12 EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1.5.2009 do 30.4.2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 10 795 747,- EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk


Prostredníctvom centralizácie systému poskytovania služieb zamestnanosti a konsolidácie informačných zdrojov sa zabezpečia potrebné informácie o jednotlivých účastníkoch trhu práce. Projekt zabezpečí zvýšenú efektivitu procesu vzdelávania a intervencie, procesu umiestňovania na trhu práce a procesu celoživotného sledovania profesijného uplatnenia prostredníctvom zabezpečenia dostupnosti k centralizovaným informáciám.

Ciele projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu hľadania práce pre uchádzačov o zamestnanie z pohľadu úspešnosti.

Špecifické ciele projektu:
• Koncentrovať ponuku pracovných miest na jedno miesto
• Zvýšiť úspešnosť umiestnenia ohrozených skupín na trhu práce

Cieľové skupiny:
Zamestnanci verejných služieb zamestnanosti a štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti.
Nepriamymi cieľovými skupinami sú uchádzači o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, zamestnávatelia a neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti

Aktivity projektu:
 modernizácia systému riadenia a poskytovania služieb zamestnanosti
 vzdelávanie
 riadenie projektu
 publicita a informovanosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac