NÁRODNÝ PROJEKT XIV-2

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Trvanie projektu: od 1.10.2009 do 30.9.2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 230 509,16 EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1.10.2009 do 30.9.2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 005 745,88 EUR

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre zabezpečovanie svojich úloh a zámerov zakotvených v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR") a v ďalších legislatívnych normách (napr. v Zákonníku práce, zákona o službách zamestnanosti) ako aj v súvislosti s opatreniami vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, potrebuje zaviesť efektívny systém na získavanie aktuálnych, spoľahlivých a relevantných údajov o stave a dynamike pracovných miest ako aj kvalifikačných potrebách na zamestnancov, poskytovaných zodpovednými zástupcami najvýznamnejších zamestnávateľských organizácií v SR.


Ciele projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie dôležitých informácií pre orgány rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľské subjekty v SR na znižovanie nezamestnanosti a vytvorenie systému na prognózovanie celkových regionálnych potrieb trhu práce a taktiež systematické poskytovanie aktuálnych informácií pre účastníkov trhu práce v SR, pre Štatistický úrad SR a Eurostat.

Špecifické ciele projektu:
• vypracovanie komplexnej metodológie a metodiky štatistického zisťovania, prieskumu a prognózovania (dotazník na získanie údajov o vzniknutých, zaniknutých pracovných miestach a o kvalifikovaných požiadavkách na obsadenie voľného miesta, vytvorenie prognostických modelov
• vypracovanie metodiky štatistického zisťovania, prieskumov vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce (prognostické modely), vrátane periodickej aktualizácie a realizácie zberu a vyhodnotenia údajov.
• zabezpečenie kontinuálneho pokračovania štvrťročného štatistického zisťovania o pracovných miestach u podnikateľov, vytvorenie kvalitnej celoslovenskej databázy pre ústredné i regionálne orgány štátnej správy a pre skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR.


Cieľové skupiny:
Cieľovú skupinu tvoria podnikatelia a veľké podniky, štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, zamestnanci verejných služieb zamestnanosti, zamestnanci neštátnych služieb zamestnanosti, samostatne zárobkovo činné osoby atď.
Nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu sú:
- uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, klienti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci SR
- zamestnávatelia využívajúci služby úradov práce sociálnych vecí a rodiny v rámci SR
- poradcovia pre voľbu povolaní, študenti stredných a vysokých škôl.

Aktivity projektu:
 štatistické zisťovanie u podnikateľov
 prieskum u významných zamestnávateľov
 prognózovanie potrieb trhu práce
 riadenie projektu
 publicita a informovanosťTento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac