NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2

NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2

„MODERNIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI
VEREJNEJ SPRÁVY"


Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v BSK
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Trvanie projektu: od 09/2009 do 08/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 259 201,38 EUR
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk


Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v rámci SR
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 09/2009 do 08/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 095 111,02 EUR
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk


Úsilie o skvalitňovanie činnosti prináša potrebu zvýšiť efektivitu riadenia a kontroly ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie PSVR" a „úrad PSVR") prostredníctvom vybraných výkonových štandardov a indikátorov zameraných na hodnotenie kvality a úrovne poskytovaných služieb. Súčasne považuje za nutnosť zaviesť procesné prístupy v riadení úradov PSVR s dôrazom na klientovo orientovaný princíp a princípy zodpovednosti za procesy a na zabezpečovanie vykonávaných služieb.

Ciele projektu:
Cieľom projektu je modernizácia a skvalitňovanie služieb zamestnanosti, ako aj zlepšenie riadiacich a kontrolných procesov v pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Špecifické ciele projektu:
• nastavenie systému pravidelnej aktualizácie dokumentácie riadiacej nastavenie systému trvalého zlepšovania výkonu procesov zodpovednými zamestnancami
• spresnenie a zrýchlenie procesov štatistiky, výkazníctva a manažérskeho reportingu ako základu pre rýchle a presné rozhodovanie manažmentu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
• optimalizácia vybraných procesov v pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, definovanie ich atribútov, nastavenie systému pravidelnej aktualizácie dokumentácie riadiacej výkon procesov, ako aj systému trvalého zlepšovania výkonu procesov zodpovednými zamestnancami
• optimalizácia počtu a kvality ľudských kapacít, ako aj procesu ich plánovania (na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny), resp. plánovania ich vyťaženosti v čase
• vytvorenie podmienok na trvalé a udržateľné zlepšovanie sa úradov práce prostredníctvom implementácie modelu kvality EFQM a taktiež implementácia systému na pravidelný zber a vyhodnocovanie spätnej väzby zamestnancov a zlepšením komunikačných tokov v organizácii.

Cieľové skupiny:
 zamestnanci služieb zamestnanosti - zamestnanci ústredia a úradov PSVR vo verejnom záujme
- zamestnanci ústredia a úradov PSVR v štátnej službe


Nepriama cieľová skupina:
 uchádzači o zamestnanie
 záujemcovia o zamestnanie
 zamestnávatelia


Aktivity projektu:
 zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci úradov PSVR
 vytvorenie a nastavenie procesných a funkčných štandardov vrátane indikátorov pre riadenie služieb
zamestnanosti
 implementácia Kapacitného modelu a stanovenie normatívov počtov zamestnancov
 návrh systému manažmentu kvality
 riadenie projektu
 publicita a informovanosť

 

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 27.01.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac