Nezamestnanosť sa znížila – medziročne aj medzimesačne

Štatistika nezamestnanosti na konci februára 2014 vykázala medziročný aj medzimesačný pokles. Zásluhu na tomto výsledku má nižší počet novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie a stabilný počet umiestnených na trh práce. Pozitívnym ukazovateľom je aj mierny nárast voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2014  13,49 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014   (13,61 %)  poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,22  p. b. (vo februári 2013   14,71 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol vo februári 2014  364 099 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014  (367 221 osôb), poklesol  o 3 122  osôb(o 0,82 %). Medziročne poklesol o 32 971 osôb, čo je o 8,28 % menej (vo februári 2013   397 070  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2014  14,89 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014  (14,90 %), poklesla o  0,01 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,31  p.b. (vo februári 2013    16,20 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  vo februári 2014   401 876  osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s januárom 2014  (402 124 osôb), poklesol o 248 osôb (o 0,06 %). Medziročne poklesol o 35 217 osôb, čo je o 8,06 % menej (vo februári 2013   437 093 osôb).

Vo februári 2014 bol v piatich krajoch (Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,28 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji. V dvoch krajoch, Bratislavskom (o 0,01 p. b.) a Trnavskom (o 0,02 p. b.), bol zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. V Žilinskom kraji bola zaznamenaná miera na úrovni januára.

Ku koncu februára 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 4 510  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 321 VPM. Najviac ich  bolo v Prešovskom kraji, a to  961 miest (podiel 21,3 %), najmenej 321 miest v Košickom kraji (podiel 7,1 %).

Z hľadiska štruktúry je evidovaných najviac voľných pracovných miest pre kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (1 449), pre pracovníkov v službách a obchode (856 miest), pre operátorov a montérov strojov a zariadení (842 miest).

Podrobná štatistika je zverejnená na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na www.upsvar.sk.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.03.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac