Od februára pracujú vybrané úrady v novom režime 3-zónového poskytovania služieb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny modernizuje služby

Od februára pracujú vybrané úrady v novom režime 3-zónového poskytovania služieb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) chce zachytiť nové trendy meniaceho sa trhu práce a v tejto súvislosti sa rozhodlo uviesť do praxe projekt 3-zónového systému poskytovania služieb zamestnanosti. Ten má v prvom rade skvalitniť služby klientom, poskytované úradmi.
Systém 3-zónového poskytovania služieb pilotne funguje na 10 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR - Bardejov, Dunajská Streda, Levice, Lučenec, Nové Zámky, Partizánske, Považská Bystrica, Topoľčany, Stará Ľubovňa, Veanov nad Topľou). Hlavným zámerom zavedenia tohto projektu bolo efektívne nastaviť systém poskytovania služieb zamestnanosti tak, aby uchádzači o zamestnanie (UoZ) dostali služby potrebné na ich uplatnenie sa na trhu práce adresne a včas.

Úrady rozčlenili poskytované služby zamestnanosti do pomyselných 3 zón.
Prvá zóna je zameraná na kontakt s klientmi, ktorí sa rozhodli využiť pomoc úradu pri hľadaní zamestnania a UoZ, ktorí sú aktívni, samostatní a potrebujú sa zorientovať na trhu práce v regióne, potrebujú informácie a rady.
Na prvú zónu sa premenilo pracovisko - Informačno-poradenské stredisko, kde si každý klient nájde informácie v tlačenej a v elektronickej podobe. Má bezplatný prístup na internet a môže vyhľadávať informácie na portáloch zverejňujúcich voľné pracovné miesta, môže si prehliadať databázu pracovných ponúk úradov PSVaR a vďaka medzinárodnému projektu EURES si hľadať prácu aj v zahraničí, môže si pripraviť a vytlačiť materiály potrebné pre uchádzanie sa o zamestnanie - žiadosť, životopis. Prípadne môže využiť pomoc odborného zamestnanca, ktorý sa mu venuje individuálne.

Pomyselnou druhou zónou je klasické sprostredkovanie zamestnania, ktoré je však viac individuálne a sprostredkovateľ sa stáva manažérom UoZ pri jeho umiestnení sa na trhu práce.
V druhej zóne je sprostredkované zamestnanie najmä tím UoZ, ktorí majú presnú predstavu o svojich potrebách. Napríklad pre uplatnenie sa na trhu práce je nevyhnutné absolvovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce, alebo chcú podnikať a rozhodli sa požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.
Do druhej zóny však prichádzajú aj UoZ, ktorí si nevedia sami nájsť prácu alebo majú nejaký osobný či pracovný problém, kvôli ktorému si nevedia nájsť vhodné zamestnanie. S týmito UoZ pracujú sprostredkovatelia aktívne, individuálne a spolupracujú s odborným poradcom pri odstraňovaní prekážok pri umiestnení sa na trhu práce. Toto odborné poradenstvo je intenzívne a v rámci neho sa vypracováva individuálny akčný plán.
Tretia zóna je len pomyselné označenie pracovísk kde zamestnanci úradu zabezpečia UoZ odborné poradenské služby a úkony potrebné pre zaradenia UoZ na niektorý z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce potrebných na jeho uplatnenie sa na trhu práce.

Od začiatku zavedenia tohto systému sa sledovala efektivita práce jednotlivých úradov a spokojnosť samotných klientov. Zvýšili sa počty uchádzačov o zamestnanie, ktorí si dokázali nájsť prácu sami za využitia informačných zdrojov prvej zóny - Informačno-poradenského strediska a tým sa potvrdilo úspešné fungovanie systému. Najviac umiestnených UoZ bolo napríklad na úradoch v Považskej Bystrici a Topoľčanoch.

Názory klientov na kvalitu služieb na úradoch sa podarilo získať prostredníctvom dotazníkov, ktoré vypĺňali vybraní UoZ desiatich pilotujúcich úradov. Priebežné výsledky potvrdili správnosť zavedenia 3-zónového systému. Informačno-poradenské strediská mali napríklad vysokú návštevnosť na úradoch v Topoľčanoch, Starej Ľubovni a Dunajskej Strede. Vysoký záujem o možnosť vyhľadávať voľné pracovné miesta na informačných kioskoch alebo na počítačoch bol takmer na všetkých pilotných úradoch. Úroveň dostupnosti informácií, ktoré uchádzačom pomôžu uplatniť sa na trhu práce, hodnotili respondenti taktiež pozitívne. Vo všeobecnosti však uchádzačom ešte stále viac vyhovuje získavať informácie o pracovnom trhu prostredníctvom osobného rozhovoru s pracovníkom úradu. Čo sa týka prístupu pracovníkov úradov k záujemcom, výsledky odpovedí zo všetkých dotazníkov potvrdili ich spokojnosť s poskytnutými službami.Kontakt:
PaedDr. Danica Lehocká
hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
tel.č.: 02/59753715Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac