Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR, zo dňa 19.5.2011

Tlačová správa

Bratislava, 20.5.2011: Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR,
zo dňa 19.5.2011 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo na tlačovej konferencii, dňa 19.5.2011 o 11,00 hod. o vývoji nezamestnanosti za mesiac apríl 2011 a výsledkoch XIII. Medzinárodnej burzy práce v Trenčíne.

„Dochádza k určitej stabilizácii trhu. Tento efekt sme očakávali a naše očakávania sa postupne napĺňajú, čo dokumentuje aj pokles evidovanej miery nezamestnanosti za mesiac apríl 2011 o 0,19 percentuálneho bodu.", prezentoval v úvode generálny riaditeľ Ústredia PSVaR, MUDr. Ivan Juráš. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod minulomesačné trinásťpercentné hodnoty a v apríli 2011 dosiahla 12,94 percentuálneho bodu.

Z regionálneho hľadiska dosiahli medzimesačný pokles všetky kraje. Najvýraznejší pokles, o 0,43 percentuálneho bodu bol zaznamenaný v banskobystrickom kraji. Na okresnej úrovni bol v apríli 2011 pokles MEN dosiahnutý až v 63 okresoch zo 79.

V apríli 2011 nastúpilo do zamestnania 21 346 osôb a ďalších 8876 pracovných miest bolo ku koncu tohto mesiaca v evidencii úradov práce voľných. Počet voľných pracovných miest v evidencii úradov práce medzimesačne vzrástol o 116 a medziročne ku koncu apríla vzrástol o 2 262 (čo predstavuje 34,2%).

Pozitívne v predchádzajúcom mesiaci pôsobili na trh práce viaceré faktory.   Za podstatné považujeme najmä sezónne práce (hlavne v poľnohospodárstve a stavebníctve), stúpajúci výkon ekonomiky aj aktívne opatrenia na trhu práce. K aktívnemu opatreniu zameranému na protipovodňové opatrenia poskytol následne MUDr. Juráš aktuálne údaje: „K 30. aprílu tohto roka prišlo k medzimesačnému nárastu dohodnutého počtu pracovných miest o vyše 73%, na 3 981 v porovnaní s 2 292 ku koncu marca. K tomuto  pozitívnemu vývoju prišlo jednak na základe rozbehnutej sezóny vhodnej na práce tohto druhu a jednak spustením Prvého realizačného projektu v rámci revitalizácie krajiny - pre dvesto obcí Slovenska".

Na základe týchto a ďalších faktorov očakávame v mesiaci máj 2011 opäť udržanie, resp. mierny  pokles miery evidovanej nezamestnanosti, napriek tomu že v mesiaci máj sa už prejaví prítok absolventov škôl do evidencie UoZ. Pokles miery evidovanej nezamestnanosti je predbežne avizovaný až v 63 okresoch, nárast miery očakávame len v 15 okresoch a v 1 okrese sa očakáva miera na úrovni apríla.

Vyhodnotenie 13. Medzinárodnej burzy práce:

Medziročné porovnanie

Rok

2010

Job Expo, Nitra

/Apríl 2010/

2011

XIII. medzinárodná burza práce, Trenčín

/12. - 13. máj 2011/

Vystavovatelia

 

 

 

 

149

Slovensko:

92 zamestnávateľov

+ EURES SK

 

 

 

 

56

Slovensko:

39 zamestnávateľov + EURES SK

 

Zahraničie:

41 zamestnávateľov

+ 15 EURES partnerov

Zahraničie:

7 zamestnávateľov + 9 EURES partnerov

Voľné pracovné miesta v ponuke slovenských zamestnávateľov

1 400

2 900

Voľné pracovné miesta v ponuke zahraničných zamestnávateľov

400

1 016

Voľné pracovné miesta v databázach UPSVaR

6 000

8 800

Predbežné pracovné zmluvy

1 078

1 159

Náklady

 

  

170 211 EUR

40 686 EUR

„Keď prepočítame náklady na 1 predbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu - v roku 2010 predstavujú 158 Eur, kým v roku 2011 len  35 Eur. Údaje jasne signalizujú, že aj pri zvýšenej efektívnosti sa výkon  tohto podujatia  zvyšuje. Aj tu sa ukazuje, že verejné zdroje sa dajú používať oveľa hospodárnejšie.", zhodnotil na záver MUDr. Juráš.

Kontakt:

PaedDr. Danica Lehocká

hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

tel.č.: 02/20 455 901, mob.: 0905/658 207Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2011

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac