Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú pomoc pri prevencii a odstraňovaní následkov povodní

V súvislosti s aktuálnym stavom klimatických podmienok a ohrozenia viacerých obcí a miest záplavami v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje aktívnu pomoc oblastiam postihnutým prírodným živlom.
Pre efektívne poskytnutie pomoci úrady PSVaR všade tam, kde si to okolnosti vyžadujú:
- Zabezpečujú kontakt s obcami a mestami, cestou krízového štábu obvodného úradu, v územnom obvode úradu práce sociálnych vecí a rodiny a zisťujú potrebu ľudských zdrojov a pomoci zo strany úradu PSVR na zvládnutie protipovodňovej ochrany a prípadného odstraňovania už spôsobených následkov a škôd v dôsledku povodní.
- Ústredie PSVaR prioritne odporúča dať obciam do pozornosti využitie § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je obyvateľ obce povinný, ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci, a poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
V prípade akútnosti potreby riešenia situácie Ústredie PSVaR odporúča aj využitie príslušných nástrojov aktívnych opatrení pre trh práce, ustanovených v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane. V týchto prípadoch budú tieto opatrenia využité výlučne na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, a to prevencie alebo odstránenia následkov prírodného živlu.


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.06.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac