V profesionálnych rodinách sú už deti do šiestich rokov

Od januára tohto roka musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6 rokov veku. Ústredie práce chce túto hranicu postupne zvyšovať a umožniť vyrastať v rodinnom prostredí čo najväčšiemu počtu detí. Ústredie tiež spúšťa projekt pre lepšiu pripravenosť a podporu profesionálnych rodičov.

Profesionálne rodiny postupne nahrádzajú ústavnú starostlivosť - podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele museli byť do profesionálnej rodiny umiestňované od 1. januára 2007 všetky deti do jedného roka. Od 1. januára 2009 všetky deti do troch rokov a od 1. januára 2012 všetky deti do šesť rokov veku.

Výnimkou sú len deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb.  

Deti v profesionálnej rodine zostávajú do času, kým sa môžu vrátiť do pôvodnej rodiny, alebo do času, kým sa pre ne nenájde náhradná rodina.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa v Koncepcii zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 -2015 zaviazalo zabezpečiť postupne starostlivosť v profesionálnych rodinách aj o stále staršie deti.

Podľa Koncepcie by malo byť umiestnené v profesionálnej rodine od 1. januára 2016 každé dieťa do osem rokov veku a od 1. januára 2021 každé dieťa do 10 roku veku. Samozrejme, pravidlom zostáva, že umiestnenie v profesionálnej rodine má pri dieťati v každom veku prednosť pred umiestnením v zariadení.

„Je nevyhnutné naďalej zvyšovať počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Tým, že dieťa vyrastá v rodinnom prostredí, vytvára si úplne iné citové väzby a nadväzuje úplne iné vzťahy k sebe a ľuďom okolo seba. Posilňujú sa jeho šance na úspešný a šťastný samostatný život," povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

V detských domovoch vyrastá 4 589 detí, z toho viac ako tisíc práve v profesionálnej rodine (1 140, údaje sú k 31. novembru 2011).

Cieľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je zároveň skvalitniť prípravu profesionálnych rodičov a zlepšiť dostupnosť odborných služieb pre nich.

Špecializované vzdelávanie pre profesionálnych rodičov zamerané napríklad na starostlivosť o deti s poruchami správania, so zdravotným postihnutím, o deti týrané, alebo aj o deti v dospievajúcom veku, zabezpečí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 2012-2015.

S realizáciou projektu začne Ústredie práce tento rok, odborné vzdelávanie by malo absolvovať 4 070 zamestnancov úradov práce a detských domovov, vrátane profesionálnych rodičov.

V rámci podpory profesionálnych rodičov zase Ústredie práce zriadi tzv. centrá podpory profesionálnych rodín, kde im budú k dispozícii sociálni pracovníci, psychológovia či odborníci na rôzne vývinové poruchy.

 Médiá

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac