Akým spôsobom preukazujem úradu, že si hľadám zamestnanie?

Za aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie sa považuje:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,
  2. doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
  3. potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
  4. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,
  5. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie,
  6. žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo
  7. žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť podľa 1., 6. a 7. sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac