Môžem sa evidovať na úrade ak som poberateľom invalidného dôchodku ?

Ak ste uznaný za invalidného občana a zdravotný stav Vám umožňuje pracovať, chcete pracovať a hľadáte si vhodné zamestnanie, môžete osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu.

Pri podávaní písomnej žiadosti (predpísané tlačivo je k dispozícii na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predložíte platný občiansky preukaz, fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu  (ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva), fotokópiu dokladov  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach, doklad o invalidite (rozhodnutie alebo oznámenie zo Sociálnej poisťovne alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia).V prípade potreby predložíte zamestnancovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj iné doklady potrebné k Vašej evidencii v súlade s platnou právnou legislatívou.  

Ak ste uznaný za invalidného občana a hľadáte si iné zamestnanie alebo máte záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie ste evidovaný ako  uchádzač o zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie na ktoromkoľvek  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo aj na viacerých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celej Slovenskej republiky.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2013
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac