Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

Od 15.6.2020, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska občana) môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1, alebo podľa § 72al, odst. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

  • osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti si môže stiahnuť z https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141 

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. 

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.  

Postup občana pri podaní žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu: 

  • občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141
  • vyplní žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • na stránke https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska. Občan sa klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad PSVR), kde má trvalý pobyt, dostane na webovú stránku príslušného úradu PSVR,
  • po otvorení stránky konkrétneho úradu PSVR si občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“. V „Kontaktoch“ si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu,
  • ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska,
  • občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru, skončenia štúdia .... (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB,
  • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; po doručení žiadosti na úrad bude následne občana kontaktovať zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia služieb pre občana.

 

Dátum vytvorenia stránky: 12.06.2020
Dátum aktualizácie: 19.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac