Informácia pre občanov k výkonu aktivačných prác s účinnosťou od 01.07.2020

Vážení klienti ÚPSVR Považská Bystrica,

 

       za oddelenie Aktivačné centrum ÚPSVR Považská Bystrica si Vás dovoľujeme oboznámiť s Nariadením vlády SR č. 184/2020 Z. z. zo dňa 24.6.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorého účinnosť nadobúda platnosť dňom 01.07.2020.

 

       Na základe uvedeného nariadenia vyplýva s účinnosťou od 01.07.2020 občanom, ktorí majú platnú prijatú ponuku v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, povinnosť zúčastňovať sa aktivácie v zákonnom mesačnom rozsahu 32 hodín mesačne.

       Vzhľadom na uvedené Vás informujeme o zákonnej povinnosti zúčastňovať sa aktivácie od 01.07.2020 a so spustením opätovného výkonu aktivačných činností, čo je podmienkou pre výplatu dávky v hmotnej núdzi (dávka v hmotnej núdzi = 66,30 Eur).

 

       Na výkon menších obecných služieb podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi je možné zaraďovať občana v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne za podmienky, že je v evidencii ÚPSVR vedený ako uchádzač o zamestnanie a poberá dávku v hmotnej núdzi (aktivačný príspevok = 67,90 Eur) .

 

       V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás kontaktujte, prosím na oddelení Aktivačné centrum, kde sa zabezpečuje koordinácia aktivačných prác a to:

 

poštou na adrese: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Aktivačné centrum, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica, alebo

telefonicky, prípadne e-mailom na adrese:

nadezda.rumanova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440370, 0905 551 424

michaela.janechova@upsvr.gov.sk  tel. č.: 042/2440371, 0905 951 043

lenka.cibikova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 950 859

daniela.pallova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 955 184


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac