Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2022

               

V Považskej Bystrici dňa 01.06.2021

 

 

Plán zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a návrh ich zabezpečenia na rok 2022 pre územný obvod Považská Bystrica a Púchov

 

 

V  zmysle §89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica /ďalej ÚPSVaR Pov. Bystrica / vypracoval na základe priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválených Ústredím práce, soc. vecí a rodiny Bratislava nasledovný plán vykonávania opatrení pre rok 2022 pre svoj územný obvod:

  

zabezpečenie za územný obvod ÚPSVaR  Považská Bystrica (vrátane detašovaného pracoviska Púchov, teda spoločne okresu Považská Bystrica a okresu Púchov):

 

 • PRIORITA:

 

„ Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí „ .

 

 • 11 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z.z. osociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny organizačne zabezpečí prioritu zadaním výzvy na podávanie projektov akreditovanými subjektami.

Cieľ:

  • zlepšenie vzťahov, zabezpečenie kvalitnej komunikácie a riešenie problémov v rámci rodiny ako prirodzeného priestoru pre vývoj dieťaťa, jeho prispôsobenie sa novým alebo zmeneným podmienkam, alebo situáciám, ktoré vyžadujú potrebnú podporu a pomoc pre dieťa , jednak vo vzťahu k rodičom, alebo medzi rodičmi, v rámci úpravy práv a povinností k maloletým deťom, súviace problémy po rozvode, pri určovaní styku rodiča s dieťaťom, s cieľom predchádzať možnému výkonu rozhodnutia
 • riešiť problémové rodiny, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo rôzne iné druhy a formy metód práce s rodinou v kríze, s cieľom pomáhať týmto rodinám pri eliminácii zlých sociálnych, majetkových, bytových ako aj osobných podmienkach, s cieľom predchádzať vyňatiu detí z rodiny s cieľom vplývať na riadne dodržiavanie rodičovských práv a povinností. Cieľová skupina:- 10 rodín   / 5 rodín z okresu Púchov/

Časový harmonogram:

 

 • vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec 2022
 • oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2022
 • realizácia programu: jún 2022 – november 2022 prípadne podľa dohody s akreditovaným subjektom
 • vykonávanie odborných metód práce akreditovaným subjektom – priebežne v spolupráce s pracovníkmi oddelenia SPODaSK priamo v prirodzenom rodinnom prostredí , kde je reálna potreba aplikovať odborné metódy práce s rodinou
 • vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do 31. 12. 2022

  

 • PRIORITA

 

„ Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa . „

 

11 ods. 3 písm.b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

Cieľ: sanácia rodinného prostredia

 • v prípade problémových a krízových životných situáciách v rodinách, spôsobených slabým nízkym sociálnym statusom, nízkym príjmom, nevhodným správaním sa jedného z rodičov v súvislosti s požívaním alkoholických alebo iných omamných látok, negatívnych výchovným prostredím na výchovu a vývoj dieťaťa a negatívne rodinné prostredie na celkovú rodinnú starostlivosť.
 • Snahou bude zabrániť vyňatiu detí z biologickej rodiny, resp. pomôcť sanovať rodinné prostredie s cieľom návratu detí do biologickej rodiny.

 

Časový harmonogram:

 

 • vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec 2022
 • oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2022
 • realizácia programu: jún 2022 – november 2018 prípadne podľa dohody s akreditovaným subjektom
 • vykonávanie odborných metód práce akreditovaným subjektom – priebežne v spolupráce s pracovníkmi oddelenia SPODaSK priamo v prirodzenom rodinnom prostredí , kde je reálna potreba aplikovať odborné metódy práce s rodinou
 • vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do 31. 12. 2022

 

Cieľová skupina:

- 10 rodín   / 5 rodín z okresu Púchov/

  

 • PRIORITA

 

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa “.

 

„ 17 ods. 4. Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov „

Cieľ priority:

 

V rámci skupinového programu pre problémové deti alebo deti s problémovým správaním a poruchami správania žiadame zabezpečiť:

 • psychologické a sociálne poradenstvo, individuálne poradenstvo prípadne skupinové sociálne poradenstvo
 • aktivity zamerané na osvojenie a upevnenie sociálnych a komunikačných zručností u detí a mladistvých, u ktorých sa prejavujú poruchy správania a iné problémové správanie ako aj protispoločenské prejavy, resp. nevhodné správanie, ktoré narúša zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
 • posilňovanie pozitívnych vzorov správania v rodine , v škole i v širšom okolí dieťaťa
 • harmonizácia detskej osobnosti
 • pestovanie vhodného denného režimu, dodržiavanie pravidiel, a rešpektovanie autority rodiča resp. pedagogických pracovníkov
 • rozvíjanie emocionálneho prežívania účastníkov projektu,
 • metódy a techniky zamerané na interakčné hry, zážitkové formy aktivít,
 • riešenie problémových a konfliktných situácií v živote ,
 • aktivity zamerané na predchádzaniu sociálno-patologickému správaniu,
 • podpora zdravého životného štýlu, zdravej súťaživosti
 • prednášková činnosť prípadne besedy zamerané na prevenciu a resocializáciu pracovníkmi polície, prokuratúry, súdnictva
 • organizovanie programov spojených s uvedomovaním osobnosti a spojených so zážitkovými procesmi
 • zabezpečenie dozoru počas skupinového programu pre účastníkov
 • využitie dostupných metód, techník , foriem odbornej práce sociálnej, psychologickej, terapeutickej a inej odbornej činnosti, ktoré budú bližšie popísané v predloženom projekte s cieľom eliminovať nevhodné spoločenské správanie jednotlivca v rodine, v skupine a v širšom okolí v ktorom sa jedinec – klient pohybuje    

Časový harmonogram:

  

 • vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec 2022
 • oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2022
 • realizácia programu: jún 2022 – november 2018 prípadne podľa dohody s akreditovaným subjektom
 • vykonávanie odborných metód práce akreditovaným subjektom – priebežne v spolupráce s pracovníkmi oddelenia SPODaSK priamo v prirodzenom rodinnom prostredí , ambulantnou, pobytovou alebo celodennou formou, kde je reálna potreba aplikovať odborné metódy práce s rodinou
 • vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do 31. 12. 2022

 

  

 

PhDr. Jankovská Erika

vedúca OSPODaSK


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.06.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac