Oddelenie PPKŤZPaPČ - prehodnotenie príjmov za 2020

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – tlačivá pre potvrdenie príjmu za rok 2020

 1. príjem fyzickej osoby s ŤZP

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok 2020 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe a spoločne posudzovaným osobám (manžel, manželka, rodič, súrodenci, nezaopatrené deti) patrili za obdobie január až december kalendárneho roka 2020 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.

Zdokladovaný príjem FO s ŤZP + príjem spoločne posudzovaných osôb za r. 2020 napr.:

 

 • potvrdenie o príjme (čistý príjem aj s PN, každý mesiac samostatne – január až december),
 • potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu,
 • potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia, garančného poistenia, úrazového poistenia, dávke v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne,
 • rozhodnutie (fotokópia) o priznaní/zvýšení dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia (priložiť aj každé rozhodnutie o zmene výšky vyplácaného dôchodku, prípadne o priznaní ďalšieho dôchodku, napr. vdovského); rozpis dávok dôchodkového poistenia za jednotlivé mesiace príslušného kalendárneho roka zo Sociálnej poisťovne nie je potrebné predkladať,
 • právoplatný rozsudok súdu o výživnom na nezaopatrené dieťa (fotokópia); pokiaľ sa výška výživného nezmenila, doložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti,
 • potvrdenie o výške príjmu z prenájmu (napr. za pôdu, byt alebo inú nehnuteľnosť)
 • iný príjem

Ak fyzická osoba s ŤZP a spoločne posudzovaná osoba boli poberateľmi dávky dôchodkového poistenia aj v roku 2019 a v roku 2020 nemali žiadny iný príjem, iba dávku dôchodkového poistenia poskytovanú zo Sociálnej poisťovne, pričom jej výška sa v dotknutom roku nemenila (okrem valorizácie), rozhodnutie sociálnej poisťovne o zvýšení dávky dôchodkového poistenia z dôvodu valorizácie nie je potrebné predkladať.

Rovnako nie je potrebné predkladať potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia zo Sociálnej poisťovne.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná preukázať aj zmeny v rodinných pomeroch za zisťovaný kalendárny rok, ktoré majú vplyv na okruh spoločne posudzovaných osôb (napr. uzavretie manželstva, narodenie dieťaťa, rozvod, úmrtie).

 1. Doklady k preukázaniu príjmu fyzických osôb a fyzických osôb s ŤZP

Doklady k preukázaniu príjmu možno počas mimoriadnej situácie preukázať nielen osobne, prostredníctvom poštovej zásielky, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom, v prílohe ktorého budú naskenované, prípadne prefotené doklady alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vchodových dverách úradu.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné, využili inú ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia).

č. dverí

Pracovník

Agenda (podľa počiatočných písmen priezviska fyzickej osoby s ŤZP)

Telefón

e-mail

317

Ing. Monika Krajčiová

N, P, S, Š

       042 2440 640

monika.krajciova@upsvr.gov.sk

Ing. Zuzana Ondrušková

DZ, I, J, R, T, V, W, Z, Ž

       042 2440 640

zuzana.ondruskova@upsvr.gov.sk

318

Mgr. Mária Kadáčková

A, E, G, M

       042 2440 641

maria.kadackova@upsvr.gov.sk

Ing. Darina Boháčková

Ď, F, H, CH, L

       042 2440 641

darina.bohackova@upsvr.gov.sk

319

Bc. Oľga Haviarová

C, Č, K

       042 2440 643

olga.haviarova@upsvr.gov.sk

Mgr. Lenka Húdeková

B, D, O, U

       042 2440 643

lenka.hudekova@upsvr.gov.sk

 

Služba na recepcii úradu bude zabezpečená nasledovne: 

                                               Pondelok:   8:00 - 11:00

                                               Utorok:       8:00 - 11:00

                                               Streda:     13:00 - 16:00

                                               Štvrtok nestránkový deň

                                               Piatok:        8:00 - 11:00

 1. Tlačivá na potvrdenie príjmu zo zamestnania a z daňového úradu nájdete tu, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica alebo vyžiadať mailom od pracovníka.

Tlačivá na stiahnutie:

  Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre ÚPSVR   [ PDF]

  Potvrdenie o podaní daňového priznania pre ÚPSVR   [ PDF]

  Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2020   [ DOCX]

 

Poznámka:

V prípade, že v predloženom potvrdení o podaní daňového priznania bude vyplnený 3. riadok (daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí a uplatnil si metódu vyňatia príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia) je potrebné ešte predložiť:

 • potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí za rok 2020 (úradný preklad tohto dokladu do slovenského jazyka v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.03.2021
Dátum aktualizácie: 23.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac