Oddelenie PPKŤZPaPČ - prehodnotenie príjmov

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – prehodnotenie príjmu fyzickej osoby s ŤZP k 01.07.2019

 1. Prehodnotenie príjmu fyzickej osoby s ŤZP k 01. 07. 2019

V zmysle § 18 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok 2018 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe a spolu posudzovaným osobám (manžel, manželka, rodič, súrodenci, nezaopatrené deti....) patrili za obdobie január až december kalendárneho roka 2018 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.

Príjem FO s ŤZP + príjem spoločne posudzovaných osôb za r. 2018 napr.:

 • Príjem zo závislej činnosti
 • Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
 • Dávky nemocenského poistenia
 • Dávka v nezamestnanosti
 • Dávky dôchodkového poistenia - rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 01. januára 2018 (prípadne potvrdenie o výške dôchodkových dávok za rok 2018 z dôvodu úpravy výšky dôchodku v priebehu roka 2018)
 • Dávky výsluhového zabezpečenia
 • Rodičovský príspevok
 • Peňažný príspevok na opatrovanie
 • Príjmy z nájmu, prenájmu
 • Výživné
 • Iné príjmy (vrátane príjmov zo zahraničia)

 

 1. Podklady k prehodnoteniu príjmu fyzických osôb

Podklady k prehodnoteniu príjmu fyzických osôb, ktoré poberajú peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP, môžu poberatelia predkladať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (OPPNKŤZPaPČ) od januára 2019.

Poberatelia peňažných príspevkov na kompenzáciu, ale aj žiadatelia o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu budú vybavení na OPPNKŤZPaPČ, č. dverí 317, 318, 319, podľa počiatočných písmen priezviska fyzickej osoby s ŤZP nasledovne:

 

Č. dverí

Pracovník

Agenda

317

Ing. Monika Krajčiová

P, S, Š

Ing. Zuzana Ondrušková

DZ, I, J, R, T, V, W, Z, Ž

318

Mgr. Mária Kadáčková

A, C, E, G, M

Ing. Darina Boháčková

Ď, F, H, CH, L

319

Bc. Oľga Haviarová

Č, K, N

Ing. Petra Jarošíncová

B, D, O, U

 

 1. Tlačivá na potvrdenie príjmu zo zamestnania a z daňového úradu nájdete tu, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, 3. poschodie.

  potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2018

  Potvrdenie_o_podaní_daňového_priznania_za_r._2018

Poznámka:

V prípade, že v predloženom potvrdení o podaní daňového priznania bude vyplnený 3. riadok (daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí a uplatnil si metódu vyňatia príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia) je potrebné ešte predložiť:

 • potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí za rok 2018 (úradný preklad tohto dokladu do slovenského jazyka v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac