Oddelenie PPKŤZPaPČ - prehodnotenie príjmov

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – prehodnotenie príjmu fyzickej osoby s ŤZP k 01.07.2020

 1. Prehodnotenie príjmu fyzickej osoby s ŤZP k 01. 07. 2020

V zmysle § 18 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok 2019 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe a spoločne posudzovaným osobám (manžel, manželka, rodič, súrodenci, nezaopatrené deti....) patrili za obdobie január až december kalendárneho roka 2019 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.

Zdokladovaný príjem FO s ŤZP + príjem spoločne posudzovaných osôb za r. 2019 napr.:

 

 • potvrdenie o príjme (čistý príjem aj s PN, každý mesiac samostatne – január až december),
 • potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu,
 • potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia, garančného poistenia, úrazového poistenia, dávke v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne,
 • rozhodnutie (originál + fotokópia) o priznaní/zvýšení dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia (priložiť aj každé rozhodnutie o zmene výšky vyplácaného dôchodku, prípadne o priznaní ďalšieho dôchodku, napr. vdovského); rozpis dávok dôchodkového poistenia za jednotlivé mesiace príslušného kalendárneho roka zo sociálnej poisťovne nie je potrebné predkladať,
 • právoplatný rozsudok súdu o výživnom na nezaopatrené dieťa (originál + fotokópia); pokiaľ sa výška výživného nezmenila, doložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti,
 • potvrdenie o výške príjmu z prenájmu (napr. za pôdu, byt alebo inú nehnuteľnosť)
 • iný príjem

Fyzická osoba s ŤZP je povinná predložiť tie doklady, ktoré sa jej a spoločne posudzovanej osoby za predmetný kalendárny rok dotýkajú.

Ak fyzická osoba s ŤZP a spoločne posudzovaná osoba boli poberateľmi dávky dôchodkového poistenia aj v roku 2018 a v roku 2019 nemali žiadny iný príjem, iba dávku dôchodkového poistenia poskytovanú zo sociálnej poisťovne, pričom jej výška sa v dotknutom roku nemenila (okrem valorizácie), rozhodnutie sociálnej poisťovne o zvýšení dávky dôchodkového poistenia z dôvodu valorizácie nie je potrebné predkladať.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná preukázať aj zmeny v rodinných pomeroch za zisťovaný kalendárny rok, ktoré majú vplyv na okruh spoločne posudzovaných osôb (napr. uzavretie manželstva, narodenie dieťaťa, rozvod, úmrtie).

 1. Podklady k prehodnoteniu príjmu fyzických

Podklady k prehodnoteniu príjmu fyzických osôb, ktoré poberajú peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP a peňažný príspevok na opatrovanie, môžu poberatelia predkladať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (OPPNKŤZPaPČ), 3. poschodie, od januára 2020.

Poberatelia peňažných príspevkov na kompenzáciu, ale aj žiadatelia o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu budú vybavení na OPPNKŤZPaPČ, č. dverí 317, 318, 319, podľa počiatočných písmen priezviska fyzickej osoby s ŤZP nasledovne:

Č. dverí

Pracovník

Agenda

Telefón

317

Ing. Monika Krajčiová

P, S, Š

       042 2440 640

Ing. Zuzana Ondrušková

DZ, I, J, R, T, V, W, Z, Ž

       042 2440 640

318

Mgr. Mária Kadáčková

A, C, E, G, M

       042 2440 641

Ing. Darina Boháčková

Ď, F, H, CH, L

       042 2440 641

319

Bc. Oľga Haviarová

Č, K, N

       042 2440 643

Mgr. Lenka Húdeková

B, D, O, U

       042 2440 643

 1. Tlačivá na potvrdenie príjmu zo zamestnania a z daňového úradu nájdete tu, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, 3. poschodie.

[DOCX 17.5 kB] Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2019 [DOCX 17.5 kB]

[ PDF 134.4 kB]   Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre ÚPSVR [ PDF 134.4 kB]

Poznámka:

V prípade, že v predloženom potvrdení o podaní daňového priznania bude vyplnený 3. riadok (daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí a uplatnil si metódu vyňatia príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia) je potrebné ešte predložiť:

 • potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí za rok 2019 (úradný preklad tohto dokladu do slovenského jazyka v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2019
Dátum aktualizácie: 18.02.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac