Okrúhly stôl

Okrúhly stôl na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

 

Z iniciatívy Ing. Jána Haranta, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica sa konalo stretnutie pod názvom „Okrúhly stôl“ s posudkovými lekármi úradu Považská Bystrica a pracoviska Púchov a so zamestnancami oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností. Cieľom stretnutia bolo identifikovanie signálov/podnetov vychádzajúcich z praktických skúseností pri posudzovaní zdravotného stavu na účely kompenzácií a preukazov, ktoré sú v kompetencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím /ďalej len „ŤZP“/, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach. 

Je známe, že zdravie je nesmierne cenné a zostáva temer nepozorované, pokiaľ ho človek má. Ak naše telo a orgány fungujú bez ťažkostí a problémov, zdravie si vôbec neuvedomujeme a nevnímame. Je prítomné ako tichý a verný spoločník a sluha. 

Ak stav zdravia zlyhá, jedinec začne riešiť svoju situáciu a hľadať pomoc. Jednou z možností na zmiernenie alebo prekonanie znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia a ktoré nie je schopná prekonať sama, sú peňažné príspevky na kompenzáciu poskytované štátom. Ich účel nie je na zabezpečenie základných životných podmienok a nie sú určené na riešenie dlhodobej nepriaznivej finančnej situácie, ale ako nevyhnutná pomoc. 

V systéme sociálnej starostlivosti ide o stav, aby po zvážení momentálnej zdravotnej a sociálnej situácie jednotlivca a jeho perspektívnych možností, bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odporučený taký spôsob riešenia, aby za jeho aktívnej spoluúčasti a pomoci dostupných prostriedkov ponúknutých zo strany spoločnosti, dokázal prekonať svoju nepriaznivú situáciu a perspektívne mohol dosiahnuť optimálnu úroveň nezávislého života vzhľadom na svoje individuálne možnosti, schopnosti a potreby, ale aj vzhľadom na spoločenské podmienky. Je potrebné podotknúť, že vek nie je indikáciou na priznanie príspevkov.

 Posudzovanie a žiadosti

Každá fyzická osoba, ktorá má zdravotné znevýhodnenie, môže v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. požiadať o poskytnutie kompenzácie, preukazu fyzickej osoby s ŤZP a parkovacieho preukazu. Je výhodou, ak žiadosť doručí na úrad osoba, ktorá bude o kompenzáciu žiadať. Zamedzí sa tým podaniu skreslených a neúplných informácií. Ak sa žiadateľ z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nemôže dostaviť, mala by ho zastupovať blízka osoba, ktorá dobre pozná jeho zdravotný stav, rodinné a sociálne zázemie. 

Podkladom pre podanie žiadosti je lekársky nález vypísaný obvodným lekárom, ktorý obsahuje aktuálne diagnostické zhodnotenie zdravotného stavu žiadateľa. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti niektorých obvodných lekárov dochádza k neúplne vyplneným lekárskym nálezom, bývajú zdokladované diagnostické závery od odborných lekárov, ktoré už nekorešpondujú s reálnym zdravotným stavom klienta. Posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu klienta vychádza z predloženej dokumentácie. Zodpovednosť za úplnosť žiadosti nesie samotný klient. 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP sa priznávajú od mesiaca, od ktorého bola podaná žiadosť. Pri diagnózach, ktoré sú z medicínskeho hľadiska ešte v riešení a pri ktorých sa predpokladá určitý vývoj, posudkový lekár môže určiť termín kontrolnej lekárskej prehliadky. Uvedený termín opätovného posúdenia je záväzný a zdravotný stav sa znovu prehodnocuje. Môže nastať situácia, že pri úprave zdravotného stavu klientovi zanikne odkázanosť na peňažný príspevok, ktorý dovtedy poberal. Ale môže nastať aj situácia, že klientovi vznikne nárok na ďalšie príspevky, vzhľadom na jeho zmenený (zhoršený) zdravotný stav.

V každom prípade, pri posudzovaní ťažkého zdravotného postihnutia je snaha posudkového lekára a sociálnych pracovníkov pomôcť riešiť ťažkú životnú situáciu klienta v súlade s platnou legislatívou. 

Lekári 

Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny posudzujú žiadosti posudkoví lekári na účely kompenzácií, preukazov, parkovacích preukazov, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a žiadosti na účely trhu práce.

Posudkoví lekári úradu sú zodpovední za správne posúdenie jednotlivých žiadostí. Pri rozhodnutiach sú vždy nezávislí a vychádzajú zo zdravotného stavu klienta. Tento stav je možno posúdiť anamnesticky, resp. zo zdravotnej dokumentácie, ale aj priamym vyšetrením pri osobnej prítomnosti klienta. Rozhodnutie, či bude posúdený klient zo zdravotnej dokumentácie alebo osobne, závisí od komplikovanosti stavu, dostupnej zdravotnej dokumentácie, komplexnosti žiadosti. Ak sa rozhodne posudkový lekár vychádzať z dokumentácie, tak podkladom je preňho zhodnotenie zdravotného stavu vyplnené obvodným lekárom a relevantné vyšetrenia odborných lekárov - špecialistov.

Pri pripravovaní podkladov je dobré klásť dôraz na najnovšie kontroly, zmeny stavu, prehodnotenia diagnostických záverov a pod. Pre účely posudzovania je z časového hľadiska najdôležitejších posledných 12 mesiacov. Posudzovanie zdravotného stavu žiadateľov je v kompetencii posudkového lekára.

Posudkový lekár nenavrhuje kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na základe odporúčaní odborných lekárov, ale skúma jednotlivé telesné, zmyslové a psychické funkcie a ich poruchy a podľa toho navrhuje kompenzácie. 

Kompetencie sociálnej poisťovne, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obce  

Pre objektívnu informovanosť klientov je potrebné uviesť, že sociálna poisťovňa, úrad práce sociálnych vecí a rodiny a obec/mesto/vyšší územný celok majú presne definované kompetencie v zabezpečovaní sociálnej starostlivosti o občanov. 

Sociálna poisťovňa posudzuje svojich klientov na účely priznania dôchodkov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje zdravotný stav na účely priznania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Každá táto inštitúcia má svojich posudkových lekárov a vychádza z inej legislatívy. Preto, ak klient poberá dôchodok vyplácaný sociálnou poisťovňou, to neznamená, že mu automaticky vzniká nárok na niektorú z typov kompenzácií, ktoré vypláca úrad práce. Uvedená situácia sa vzťahuje aj na odkázanosť na preukaz ŤZP, ŤZP so sprievodcom a parkovací preukaz. 

V kompetencii obecných úradov a VÚC je aj poskytovanie opatrovateľskej služby a sociálnej pomoci v zariadeniach sociálnych služieb. Klienti si často zamieňajú nárok na poskytovanie opatrovateľskej služby a peňažného príspevku na opatrovanie. Podľa miesta trvalého bydliska pre občanov obec alebo mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu, peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je v kompetencii úradov práce. 

Je nutné upozorniť, že zákon o peňažných príspevkoch na kompenzácie neumožňuje súbežné poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie, opatrovateľskej služby a sociálnej pomoci v zariadeniach sociálnych služieb. Odporúčame klientom, pokiaľ majú záujem o určitú sociálnu pomoc, aby sa obrátili na tú inštitúciu, ktorá takúto službu zabezpečuje. 

Súčasne je nutné pripomenúť, že žiadny peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nenahrádza schopnosť rodiny zabezpečiť starostlivosť a nedokáže poskytnúť lásku a hrejivý pocit ochrany zo strany tých najbližších. 

   Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 

Od 1.7.2018 platí novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Uvádzame niektoré zmeny, o ktorých sa najviac diskutovalo. 

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zvýšila zo sumy 249,35 Eura na sumu 369,36 Eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby.

Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb sa zvýšil peňažný príspevok na opatrovanie zo sumy 323,36 Eura na sumu 492,34 Eura. Ak opatruje ťažko zdravotne postihnutého poberateľ dôchodku, zvýšila sa suma za opatrovanie z 92,52 Eura na sumu 184,71 Eura. Zákon bol upravený v prospech klienta aj v prípade úmrtia opatrovanej osoby. Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom fyzická osoba zomrela a aj za nasledujúci kalendárny mesiac. 

Zmena zákona sa týka aj úpravy výšky sadzby pri vykonávaní osobnej asistencie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvýšila zo sumy 2,78 Eura na sumu 3,82 Eura.

V novele zákona boli vyšpecifikované aj typy zdravotného postihnutia na účely vydania parkovacieho preukazu. Touto úpravou sa rozšíril okruh osôb, ktorým parkovací preukaz môže byť navrhnutý. 

Nakoľko problematika posudzovania zdravotného stavu je u každého individuálna a závisí od mnohých faktorov, odporúčame klientom získavať informácie priamo u pracovníkov úradu, ktorí Vám ochotne poradia pri riešení Vašej ťažkej životnej situácie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.07.2018
Dátum aktualizácie: 11.02.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac