Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2019

V Považskej Bystrici dňa 28.6.2018

 

Plán zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuartely a návrh ich zabezpečenia na rok 2019 pre územný obvod Považská Bystrica

a Púchov

 V zmysle § 73 ods.4 a 5, § 89 ods 4 písm.d)   Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica  /ďalej ÚPSVaR Pov. Bystrica / vypracoval  na základe priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválených Ústredím práce, soc. vecí a rodiny Bratislava nasledovný plán vykonávania opatrení pre rok 2019 pre svoj územný obvod:

 zabezpečeniE za územný obvod ÚPSVaR  PovažskÁ bystricA (vrátane  detašovaného pracoviska Púchov, teda spoločne okresu Považská Bystrica a okresu Púchov):

 PRIORITA:   

 

„ Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu  rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa . „

 

  • 11 ods. 3 písm.b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

  Cieľ: sanácia rodinného prostredia a  úprava rodinných  pomerov

  • v prípade problémových a krízových životných situáciách v rodinách, spôsobených slabým nízkym sociálnym  statusom,  nízkym príjmom, nevhodným správaním sa jedného z rodičov v súvislosti s požívaním alkoholických alebo iných omamných látok, negatívnych výchovným prostredím na výchovu a vývoj dieťaťa a negatívne rodinné prostredie na celkovú rodinnú starostlivosť.
  • Snahou bude zabrániť vyňatiu detí z biologickej rodiny, resp. pomôcť sanovať rodinné prostredie s cieľom návratu detí do biologickej rodiny.

 

Časový harmonogram: 

 

  • vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec 2019
  • oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2019
  • realizácia programu: jún 2019 – november 2019 prípadne podľa dohody s akreditovaným subjektom
  • vykonávanie odborných metód práce akreditovaným subjektom – priebežne v spolupráce s pracovníkmi oddelenia SPODaSK priamo v prirodzenom rodinnom prostredí , kde je reálna potreba aplikovať odborné metódy práce s rodinou
  • vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do 31. 12. 2019

 

Cieľová skupina:

- 10 rodín   / 5 rodín z okresu Púchov/

 

PhDr. Jankovská Erika

  vedúca OSPODaSK


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.08.2018
Dátum aktualizácie: 28.01.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac