Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2021

               

V Považskej Bystrici dňa 29.6.2020

 

Plán zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuartely a návrh ich zabezpečenia na rok 2021 pre územný obvod Považská Bystrica

a Púchov

 

V zmysle § 73 ods.4 a 5, § 89 ods 4 písm.d) Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica /ďalej ÚPSVaR Pov. Bystrica / vypracoval na základe priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválených Ústredím práce, soc. vecí a rodiny Bratislava nasledovný plán vykonávania opatrení pre rok 2021 pre svoj územný obvod:

  

zabezpečenie za územný obvod ÚPSVaR  Považská Bystrica (vrátane detašovaného pracoviska Púchov, teda spoločne okresu Považská Bystrica a okresu Púchov):

 

Priorita č. l:

 

 • 17 ods.4 zákona č. 305/2005 Z.z.

 

„ Realizácia výchovného, skupinového   alebo sociálneho skupinového programu, vykonávaného ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou. „

 

Cieľ:

odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností , na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa,     prevencia páchania trestnej činnosti a sociálno-patologického správania sa u detí najmä z málo podnetného rodinného prostredia .

 

Cieľová skupina:

deti a mladiství , pre ktoré orgán SPODaSK zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Časový harmonogram:

 1. fáza – sedemdňový pobytový skupinový program
 2. fáza – dve jednodňové stretnutie skupiny aj s rodičmi

 

Realizáciou programu priority v rámci výkonu § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. chce orgán SPODaSK využiť možnosti akreditovaných subjektov pôsobiacich na trhu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k predchádzaniu vzniku krízových situácií v živote dieťaťa a jeho rodiny, k ochrane práv a právom chránených záujmov maloletých detí k predchádzaniu a prehlbovaniu psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí.

 

Spôsob zabezpečenia:

- výzvy , prostredníctvom akreditovaných subjektov

 

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

 

Priorita č. 2

 

 • 11 ods. 3 písm.b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 „ Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa . „

 

Cieľ:

 • Obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa.
 • Sanácia rodinného prostredia v prípade problémových a krízových životných situáciách v rodinách, spôsobených slabým nízkym sociálnym statusom, nízkym príjmom, nevhodným správaním sa jedného z rodičov v súvislosti s požívaním alkoholických alebo iných omamných látok, negatívnych výchovným prostredím na výchovu a vývoj dieťaťa a negatívne rodinné prostredie na celkovú rodinnú starostlivosť .
 • Obnoviť funkčnosť rodiny, eliminácia zlých sociálnych, majetkových a osobných podmienok
 • Pomoc a podpora rodinám, v ktorých je určený súdny dohľad pri úprave rodinných pomerov s cieľom zvládať a dodržiavať rodičovské povinnosti a starostlivosť

 

Cieľová skupina:

 

Dysfunkčné rodiny, v evidencii orgánu SPODaSK,

Spôsob zabezpečenia:

- výzvy , prostredníctvom akreditovaných subjektov

 

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

Priorita č. 3:

 

 • 11 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z.z. osociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

 

„ Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí. „

 

Cieľ programu:

 

Prostredníctvom využitia odborných metód zabezpečiť prispôsobenie sa novovzniknutej situácii resp. zabezpečenie adekvátnej pomoci rodine ( dieťaťu) :

a/ zlepšenie vzťahov v rodine, zabezpečenie kvalitnej komunikácie a riešenie problémov medzi rodičmi v rámci úpravy práv a povinností k maloletým deťom, súvisiace problémy po rozvode pri určovaní styku rodičia s dieťaťom, s cieľom predchádzať možnému výkonu rozhodnutia, riešenie rozvodovej a porozvodovej situácie dieťaťa a jeho prispôsobenie sa novej situácii

 

 1. b) zabezpečiť zvládanie rodičovských povinností a práv, zvládanie závažných životných a rodinných situácií s cieľom zlepšiť rodinné prostredie a vzťahy so zreteľom na dieťa a jeho záujem a prispôsobenie sa novej situácii v jeho živote

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Ján Harant, MBA

                                                                   riaditeľ ÚPSVaR Považská Bystrica

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac