Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2021

               

V Považskej Bystrici dňa 29.6.2020

 

Plán zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuartely a návrh ich zabezpečenia na rok 2021 pre územný obvod Považská Bystrica

a Púchov

 

V zmysle § 73 ods.4 a 5, § 89 ods 4 písm.d) Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica /ďalej ÚPSVaR Pov. Bystrica / vypracoval na základe priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválených Ústredím práce, soc. vecí a rodiny Bratislava nasledovný plán vykonávania opatrení pre rok 2021 pre svoj územný obvod:

  

zabezpečenie za územný obvod ÚPSVaR  Považská Bystrica (vrátane detašovaného pracoviska Púchov, teda spoločne okresu Považská Bystrica a okresu Púchov):

 

Priorita č. l:

 

 • 17 ods.4 zákona č. 305/2005 Z.z.

 

„ Realizácia výchovného, skupinového   alebo sociálneho skupinového programu, vykonávaného ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou. „

 

Cieľ:

odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností , na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa,     prevencia páchania trestnej činnosti a sociálno-patologického správania sa u detí najmä z málo podnetného rodinného prostredia .

 

Cieľová skupina:

deti a mladiství , pre ktoré orgán SPODaSK zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Časový harmonogram:

 1. fáza – sedemdňový pobytový skupinový program
 2. fáza – dve jednodňové stretnutie skupiny aj s rodičmi

 

Realizáciou programu priority v rámci výkonu § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. chce orgán SPODaSK využiť možnosti akreditovaných subjektov pôsobiacich na trhu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k predchádzaniu vzniku krízových situácií v živote dieťaťa a jeho rodiny, k ochrane práv a právom chránených záujmov maloletých detí k predchádzaniu a prehlbovaniu psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí.

 

Spôsob zabezpečenia:

- výzvy , prostredníctvom akreditovaných subjektov

 

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

 

Priorita č. 2

 

 • 11 ods. 3 písm.b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 „ Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa . „

 

Cieľ:

 • Obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa.
 • Sanácia rodinného prostredia v prípade problémových a krízových životných situáciách v rodinách, spôsobených slabým nízkym sociálnym statusom, nízkym príjmom, nevhodným správaním sa jedného z rodičov v súvislosti s požívaním alkoholických alebo iných omamných látok, negatívnych výchovným prostredím na výchovu a vývoj dieťaťa a negatívne rodinné prostredie na celkovú rodinnú starostlivosť .
 • Obnoviť funkčnosť rodiny, eliminácia zlých sociálnych, majetkových a osobných podmienok
 • Pomoc a podpora rodinám, v ktorých je určený súdny dohľad pri úprave rodinných pomerov s cieľom zvládať a dodržiavať rodičovské povinnosti a starostlivosť

 

Cieľová skupina:

 

Dysfunkčné rodiny, v evidencii orgánu SPODaSK,

Spôsob zabezpečenia:

- výzvy , prostredníctvom akreditovaných subjektov

 

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

Priorita č. 3:

 

 • 11 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z.z. osociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

 

„ Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí. „

 

Cieľ programu:

 

Prostredníctvom využitia odborných metód zabezpečiť prispôsobenie sa novovzniknutej situácii resp. zabezpečenie adekvátnej pomoci rodine ( dieťaťu) :

a/ zlepšenie vzťahov v rodine, zabezpečenie kvalitnej komunikácie a riešenie problémov medzi rodičmi v rámci úpravy práv a povinností k maloletým deťom, súvisiace problémy po rozvode pri určovaní styku rodičia s dieťaťom, s cieľom predchádzať možnému výkonu rozhodnutia, riešenie rozvodovej a porozvodovej situácie dieťaťa a jeho prispôsobenie sa novej situácii

 

 1. b) zabezpečiť zvládanie rodičovských povinností a práv, zvládanie závažných životných a rodinných situácií s cieľom zlepšiť rodinné prostredie a vzťahy so zreteľom na dieťa a jeho záujem a prispôsobenie sa novej situácii v jeho živote

Časový harmonogram:

Mesiace I. fáza - odborné metódy práce : apríl 2021 – november 2021

 1. fáza – december 2021 zhodnotenie úspešnosti priority

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Ján Harant, MBA

                                                                   riaditeľ ÚPSVaR Považská Bystrica

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac