Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí

Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí konané dňa 07.02.2019 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

 

 

       Pod záštitou riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána Haranta sa uskutočnilo v priestoroch úradu už pravidelné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí. Pozvaných bolo 49 obcí prostredníctvom oficiálnej pozvánky, kde pozvanie prijalo 99% z nich.

       Predmetom pracovného stretnutia bolo poskytnúť predstaviteľom miest a obcí, ktorí sú zároveň zmluvnými partnermi úradu, najaktuálnejšie informácie z legislatívy, tak aby ich mohli operatívne zakomponovať do svojej činnosti v rámci verejnej správy. Každý účastník seminára obdržal na začiatku stretnutia pracovnú zložku, ktorá obsahovala dôležité údaje a dokumenty, ktoré uľahčujú starostom komunikáciu s ich občanmi z obce, ktorí sú zároveň uchádzačmi o zamestnanie alebo len poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi.

       Pracovné stretnutie koordinovalo oddelenie Aktivačné centrum v úzkej spolupráci s ďalšími špecializovanými oddeleniami a to s Oddelením aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu, Oddelením poradenstva a vzdelávania, Oddelením hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych a sociálnych dávok spolu s Referátom kontroly.

Cieľom pracovného stretnutia bolo poukázať aj na pozitívne príklady praxe pri výkone aktivačných činností a poukázať na prínos aktivačných prác pre mestá a obce. Zároveň boli vyzdvihnuté Národné projekty, ktoré sú obecnými úradmi veľmi žiadané a využívané.

       Vedúca Aktivačného centra Mgr. Nadežda Rumanová prezentovala prítomným organizátorom možnosti aktivácie poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. Poukázala na dôležitosť aktivačných prác vykonávaných občanmi zúčastňujúcich sa na výkone činností v zmysle §10 (32h mesačne) a §12 (64-80h mesačne) za účelom podpory a udržiavania pracovných návykov. Zároveň boli na stretnutí odprezentované prostredníctvom fotodokumentácie vybrané obce okresov Považská Bystrica a Púchov, kde sa v rámci aktivačných prác vykonali práce, ktoré sú výnimočné a tým sa poukázalo na pozitívny príklad praxe pri výkone aktivačných prác.

       Vedúca Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Emília Dubcová prítomných informovala o Národných projektoch v aktuálnom programovom období, do ktorých sa môžu mestá, obce a zamestnávatelia naďalej zapájať. Prítomným poskytla informácie k jednotlivým národným projektom, kde zároveň každý organizátor obdržal v pracovnej zložke počty uzatvorených dohôd s ÚPSVaR a ich čerpanie prostredníctvom príspevkov z národných projektov. Zároveň poďakovala predstaviteľom miest a obcí za dobrú spoluprácu.

       V rámci realizácie politiky služieb zamestnanosti prostredníctvom úradu vystúpila z Oddelenia poradenstva a vzdelávania Mgr. Andrea Tršková, ktorá predstaviteľom miest a obcí prezentovala rekvalifikačné nástroje, ktoré úrad ponúka svojim UoZ, tak, aby boli ich šance na uplatnenie sa na trhu práce čo najvyššie. Z pracovného stretnutia vzišla požiadavka, aby mestá a obce nahlásili na úrad počty UoZ, ktorých budú chcieť cez ÚPSVaR preškoliť na pomocných kuchárov v súvislosti so školskými obedmi zdarma.

     Účasť na stretnutí prijala i tímlíderka Oddelenia štátnych a sociálnych dávok a náhradného výživného Mgr. Ingrid Martinková, ktorá predstavila prítomným najmä legislatívne novinky týkajúce sa zákona o pomoci v hmotnej núdzi a jeho novely, ktorá vstúpi do platnosti od 01.04.2019. Najaktuálnejšie informácie z oblasti sociálnej politiky úradu boli predstavené najmä, čo sa týka dotácií na stravu.

       Za Referát kontroly úradu práce vystúpil Ing. Miroslav Ondrišík, ktorý prítomných informoval najmä o kompetenciách ÚPSVaR v rámci kontroly zamestnávania príslušníkov tretích krajín. Referát kontroly ÚPSVaR vykonáva kontrolu aj u zamestnávateľov, alebo fyzických osôb, kde pri zistení nedostatkov za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania môže udeliť pokutu až do výšky 200 000 €. Zároveň bola primátorom miest a obcí sprostredkovaná informácia o tom, že pobyt cudzincov v obci, môže byť so súhlasom obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.  

       V rámci diskusie vystúpil so svojimi skúsenosťami a spoluprácou s ÚPSVaR starosta obce Domaniža František Matušík. Obec Domaniža v minulosti získala ocenenie za zamestnávanie najviac dlhodobo nezamestnaných UoZ v pôsobnosti ÚPSVaR Považská Bystrica.

       Na záver pracovného seminára riaditeľ ÚPSVaR Považská Bystrica Ing. Ján Harant poďakoval primátorom miest a starostom obcí za vzájomnú dobrú spoluprácu a realizáciu politiky služieb zamestnanosti a sociálnej politiky. Pracovné stretnutie zhodnotil ako veľmi úspešné a prínosné, zároveň vyjadril presvedčenie, že na takomto princípe sa budeme i v budúcnosti spoločne s mestami a obcami stretávať a informovať sa o najaktuálnejších legislatívnych informáciách, strategickej politiky úradu práce a vymieňať si skúsenosti z praxe.

     Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 44 predstaviteľov miest a obcí v rámci okresov Považská Bystrica a Púchov.

  

Mgr. Nadežda Rumanová

vedúca Aktivačného centra

Foto

PB novinky - článok


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.03.2019
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac