Pracovné stretnutie zástupcov chránených dielní na ÚPSVR

 Sociálne podniky v podmienkach chránených dielní a obcí

 

Dňa 11. júla 2019 sa pod záštitou riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána Haranta, MBA konalo v priestoroch úradu pracovné stretnutie zástupcov chránených dielní v pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, primátorov miest a starostov obcí regiónu Považská Bystrica a Púchov so zástupcami Regionálneho centra sociálnej ekonomiky a úradu práce so zameraním na poskytnutie informácií súvisiacich s implementáciou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Na stretnutí sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov zamestnávateľov.

Úrad práce pozval na stretnutie koordinátora Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj Mgr. Artura Bekmatova PhD., ktorý poskytol zúčastneným obsahovo výstižné prezentácie k témam, týkajúcim sa sociálneho podnikania, zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov, činnosti Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, porovnaniu chránených dielní vs. sociálnych podnikov a sociálnym podnikom v podmienkach obcí.

Región Považskej Bystrice a Púchova bude v blízkej budúcnosti zastrešovať Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Trenčiansky kraj so sídlom v Trenčíne, ktoré sa však v tejto dobe formuje a jeho činnosť bude aktívna pravdepodobne od septembra tohto roku.

V súčasnosti sa informácie o vznikajúcich sociálnych podnikoch dostávajú do povedomia občanov hlavne prostredníctvom médií. Cieľom tohto stretnutia, ktoré úrad práce zorganizoval bolo, aby sa prostredníctvom koordinátorov novovzniknutých regionálnych centier sociálnej ekonomiky zabezpečila informovanosť zamestnávateľských subjektov o sociálnych podnikoch jednak v podmienkach miest a obcí, v ktorých by mohli vzniknúť sociálne podniky, ale aj v podmienkach chránených dielní, ktoré by mohli zriadiť integračné podniky so zamestnávaním znevýhodnených, značne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín obyvateľstva.

Úrad práce bude poskytovať integračným podnikom kompenzačné príspevky, ktoré sú osobitným typom príspevkov a sú súčasťou aktívnych opatrení na trhu práce, samozrejme, pokiaľ budú splnené hmotnoprávne podmienky pre ich poskytnutie zo strany zamestnávateľov.

Pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je prioritou, aby sme pomáhali uchádzačom o zamestnanie a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie zaradiť sa do pracovného procesu aj prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

Okrem vytvárania pracovných miest v rámci národných projektov operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie rokov 2014 – 2020, je jednou z možností aj zamestnávanie znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie v  integračných podnikoch, ktoré sú typovo vymedzeným registrovaným sociálnym podnikom.

Ich pozitívnym sociálnym vplyvom je hlavne podpora zamestnanosti práve prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, ktoré sú často vystavené riziku trvalého vylúčenia z trhu práce, ale pritom majú istý pracovný potenciál.

Novovznikajúcim sociálnym podnikom, ak sa ich zamestnávatelia rozhodnú vytvoriť, budú koordinátori Centra sociálnej ekonomiky poskytovať nevyhnutnú pomoc od spracovania žiadosti, projektu až po vydanie štatútu registrovaného sociálneho podniku Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Záujemcom o sociálne podnikanie poskytnú relevantné informácie aj zamestnanci oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu Úradu práce, sociálnych veci a rodiny Považská Bystrica.  

      


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac