Aktivačné centrum

Aktivačné centrum realizuje nasledovné úlohy:

 • vyhľadávanie, kontaktovanie a komunikácia s inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosti verejnoprospešného charakteru (ďalej „organizátor“),
 • uzatváranie písomných dohôd medzi úradom a organizátorom,
 • výber vhodných uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie dohodnutých verejno-prospešných činností (ďalej len činnosti), na základe charakteristiky činností uvedených v dohode s organizátorom a profilácie uchádzačov o zamestnanie za účelom jeho efektívneho umiestnenia,
 • zabezpečovanie výkonu dohodnutých činností – aktivít uchádzačov o zamestnanie,
 • poskytovanie podpory a poradenstva uchádzačom o zamestnanie počas vykonávania činností,
 • sledovanie a vyhodnocovanie výkonu činností poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v nadväznosti na splnenie podmienky pre výplatu dávky v hmotnej núdzi.

Základnou podmienkou všetkých činností, do ktorých bude občan s dávkou v hmotnej núdzi v rámci programu zapojený u organizátorov, je podmienka verejnej prospešnosti týchto činností.

Organizátormi činností pre občanov s dávkou v hmotnej núdzi môžu byť (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 • obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • PO so sídlom na území SR organizujúce alebo sprostredkujúce dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech
 • občianske združenia
 • školy alebo školské zariadenia
 • nadácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu
 • subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • nemocnice a iné zariadenia v oblasti zdravotníckych služieb
 • zariadenia sociálnych služieb a podobne

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi splnenie podmienky účasti na aktivitách podľa § 10 ods. 3 sa nevzťahuje na fyzickú osobu:

  • ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • ktorá je nezaopatrené dieťa,

 • ktorá sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie,
 • ktorá sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • ktorá si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopnú na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,

 

  • ktorej vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
  • ktorá je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
  • ktorá je uznaná za invalidnú podľa osobitného predpisu,
  • ktorou je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pre očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
  • ktorá je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
  • ktorá je osamelý rodič, alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • ktorá sa zúčastňuje na aktivitách podľa § 10 ods. 3 písm. a) až c) na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi,
 • ktorej vykonávanie aktivít podľa § 10 ods. 3 písm. a) až c) nebolo ponúknuté. 

Číselník oprávnených typov činností pre §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

 • Menšie obecné služby (ďalej len „MOS“) organizované obcou, alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou ktorej zriaďovateľom je obec  

A1. tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických   podmienok obyvateľov obce

       - údržba a úprava zelene

       - udržiavanie čistoty priestranstiev organizátorov MOS

       - čistenie lesov

       - údržba povrchov chodníkov v zimnom období, oprava existujúcich chodníkov a   budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj pre chodcov a cyklistiku

- čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody, vodných plôch, korýt riek, brehov tokov v obciach      

- likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu

- údržba obecných cintorínov

     - vykonávanie poriadkového dozoru u organizátorov MOS

       - starostlivosť o športové areály

A2. starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva:

- participácia na kultúrnych a športových podujatiach

     - údržba kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností

A3. podpora vzdelávania:

     - pomoc v mestských knižniciach

     - práce v školských zariadeniach

A4. rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti:

- aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným, chorým,   odkázaným občanom v domovoch dôchodcov, kluboch dôchodcov, sociálnych zariadeniach zriadených obcou)

A5. napomáhanie udržiavania poriadku v obci:

       - zabezpečovanie verejného poriadku

       - vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov v obci

 A6. ďalšie činnosti

  

 • Dobrovoľnícke činnosti najmä:

 

B1.      činnosti pre osoby so zdravotných postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo činnosť pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva

B2.      činnosti v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou

B3.  činnosti pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií

B4.    činnosti pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, kultúrnych, a cirkevných pamiatok, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí

B5.  činnosti pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi  

B6.  činnosti pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia

B7.     administratívne práce pre verejnú správu

B8.     ďalšie činnosti podľa osobitných zákonov.

 

 • Činnosti na predchádzanie mimoriadnej situácie, činnosti počas mimoriadnej situácie, činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

 

Dátum vytvorenia stránky: 14.12.2015
Dátum aktualizácie: 15.01.2018
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac