Základné poradenstvo pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ

  • evidencia na úrade je dobrovoľná – nezapočítava sa do zápočtu rokov do dôchodku, počas jej evidencie ja za UoZ hradené len zdravotné poistenie
  • občan podáva žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ osobne na základe trvalého pobytu v územnom obvode úradu, ktorý dokladuje platným občianskym preukazom alebo náhradným dokladom od policajného zboru, štátny príslušník tretej krajiny preukazuje trvalý pobyt na území SR, azylant preukazuje udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

   
Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa:

- skončenia zamestnania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, sústavnej prípravy na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,  osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, skončenia dočasnej práceneschopnosti, invalidity, výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie UoZ nasledujúcim dňom po skončení uvedených skutočností.

Doklady potrebné k evidencii

Občan vždy predkladá:

 - platný občiansky preukaz alebo náhradný doklad od Policajného zboru (príp. kartičku na pobyt, udelenie doplnkovej ochrany, statusu azylant – vystavené Migračným úradom)

- kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania

- ďalšie doklady súvisiace s: invaliditou, so skončením zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, skončením alebo prerušení  štúdia (SŠ, VŠ), materskej dovolenky, rodičovského príspevku, dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len DPN), poberania príspevku na opatrovanie, výkonu väzby a trestu odňatia slobody

Do evidencie UoZ sa nezaradí občan, ktorý:

- sa sústavne pripravuje na povolanie (študent denného štúdia), plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku, je dočasne práceneschopný, má nárok na materské, má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, má hrubý príjem z dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti presahujúci 148,57 €, živnostník, spoločník alebo konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným, v komanditnej spoločnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti.

UoZ má možnosť využívať tzv. ISTP (internetový sprievodca trhom práce) – bezplatný a voľný prístup na internetovú stránku www.istp.sk,  ktorého cieľom je poskytnúť UoZ čo najviac aktuálnych informácií o možnosti uplatnenia  sa na trhu práce – osobný profil je vytvorený na základe ním poskytnutých údajov.

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac