Výzva č. 1-2023 na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  PEZINOK

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 2,  902 01 Pezinok

  

V Ý Z V A   č. 1-2023

 

na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky

na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu v oblasti priorít v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa:

Názov:                                           Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezinok  

Sídlo:                                              Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

Štatutárny zástupca úradu:             Mgr. Jozef Hupka - riaditeľ úradu

 

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov:  26.01.2023

 

Názov výzvy:

„Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

 

Dátum uzávierky prijímania projektov: 13.02.2023

Výzva č. 1-2023 zverejnená na:

 

 

 1. Vymedzenie výzvy v rámci priority:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na zabezpečenie plnenia priority v oblasti SPODaSK  v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 3 písm. b), bod 2.  ( ďalej len „ zákon č. 305/2005 Z.z.“), ktoré boli schválené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave  na rok 2023.

 

 1. Predmet výzvy:

       3.1 Definícia opatrenia, ktorá je predmetom výzvy:

Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód  na  úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

       3.2  Miesto výkonu opatrenia:

Predkladateľ - akreditovaný subjekt (ďalej len “AS“) vykoná opatrenia SPODaSK pre  maloleté deti nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky /okresov Pezinok a Senec/, a to v prostredí určenom na vykonávanie opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.

       3.3 Popis výkonu opatrenia:

Od predkladateľa - AS vyhlasovateľ – ÚPSVR Pezinok požaduje vykonávanie opatrení SPODaSK najmä prostredníctvom sociálnej práce, využívaním metód, techník, postupov a  foriem:

 1. dlhodobý program práce s dieťaťom
 2. vytváranie a iniciovanie multiprofesijných tímov na podporu rodiny
 3. prepojenie inštitúcií a odborníkov v regióne okresu Pezinok a Senec

      3.4 Cieľová skupina:

Dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi v ich rodinnom prostredí a potrebujú  odbornú pomoc. Maloleté deti žijú v rodinnom prostredí ale ich riadna výchova, zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený. Rodiny, kde boli maloleté deti vyňaté z rodiny a umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu alebo, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny.

            Maloleté deti sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí sa rodiny  Pezinok, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Úprava  rodinného prostredia sa dotýka max. 16 rodín z okresu Pezinok a Senec. Úrad si v prípade potreby vyhradzuje právo priebežného dopĺňania a menenia rodín pri zachovaní dohodnutého počtu rodín.

     3.5 Cieľ programu:

Program je zameraný na  úpravu rodinných a sociálnych  pomerov dieťaťa, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodinného prostredia.

     3.6 Časový rozsah výkonu opatrenia:

           Predpokladaný termín začatia programu: od podpísania zmluvy

            Predpokladaný termín ukončenia programu: je 31.12.2023.

     3.7 Spolupráca a komunikácia medzi predkladateľom – akreditovaným subjektom a vyhlasovateľom - ÚPSVR Pezinok

AS bude realizovať vykonávanie opatrení - úpravu rodinného prostredia v rodinách maloletých detí po predchádzajúcom výbere a spracovaní rodinných anamnéz  ÚPSVR Pezinok. Akreditovaný subjekt spolupracuje s oddelením SPODaSK pri vypracovaní plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa. AS bude priebežne / 1x mesačne/  poskytovať správy o priebehu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v rodinnom prostredí, o deťoch a rodinách, ktoré sú zapojené do úpravy rodinných pomerov a tiež vypracuje záverečnú správu. Kontrolu plnenia realizovaného opatrenia zabezpečí oddelenie  SPODaSK  v spolupráci s finančným oddelením úradu.

Forma komunikácie medzi vyhlasovateľom a AS bude písomná, telefonická, elektronická a v prípade potreby aj osobná.

3.8 Cena a spôsob určenia ceny:    na 1 mesiac a na jednu rodinu

3.9 Vyhodnotenie realizácie opatrenia:

AS písomne vypracuje záverečné správy po ukončení realizácie opatrenia s ktorou oboznámi klienta s návrhom odporúčaní ďalších vhodných postupov pri práci s rodinou  a to do 20 dní od ukončenia celého programu. Oboznámenie klienta bude preukázané jeho podpisom v záverečnej správe.

 

 

 1. Oprávnení predkladatelia:

Sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle § 11, ods. 3 písm. b) bod 2.  zákona č. 305/2005 Z.z. a ktorým bola udelená akreditácia MPSVR SR v zmysle §77 zákona 305/2005 Z.z. na vybrané činnosti SPODaSK  v územnom obvode okresu Pezinok a Senec.

             Kritériá oprávnenosti predkladateľa:

- ponuka musí obsahovať: názov a sídlo organizácie, meno štatutárneho zástupcu, IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu

- výpis zo živnostenského registra, výpis z registra občianskych združení a pod. nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania projektu, resp. overená kópia

- aktuálna udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu,

- čestné vyhlásenie, že v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení akreditácie,

- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (preukazuje sa potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace),

- plní si alebo splnil zmluvné záväzky vyplývajúce z iných zmlúv financovaných vyhlasovateľom alebo iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo štrukturálnych fondov – čestné vyhlásenie

- súčasťou ponuky je aj cenová ponuka projektu v mene Euro (kalkulácia nákladov musí zohľadňovať všetky nákladové položky).

    Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte.

 

 

 1. Časový harmonogram zverejnenia výziev, miesto a spôsob doručenia projektov:

             Termín vyhlásenia výzvy: 26.01.2023

            

             Termín ukončenia predkladania projektov: 13.02.2023

             Miesto a spôsob doručenia projektov:

       Doručovať  osobne, alebo  poštou na adresu:

                                        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezinok

                                        Moyzesova 2

                                        902 01 Pezinok

            Rozhodujúci je dátum doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu. Projekt predložte v zalepenej obálke.

            Označenie obálky: Výzva č. 1-2023Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“     a    Neotvárať!

 

 1. Financovanie projektu:

Maximálna výška vyčlenených finančných prostriedkov na daný projekt: 32 000,00 Eur.

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou projektu. Vyhlasovateľ poskytne uchádzačovi finančné prostriedky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo forme bezhotovostného styku po podpise zmluvy, zálohové platby nebudú použité. V prípade nevyčerpaných finančných prostriedkov alokovaných na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zapojením AS na rok 2023 môžu byť finančné prostriedky realokované.

  

 1. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu:

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

 • podrobne spracovaný projekt v zmysle predmetu výzvy, vrátane bližšieho popisu používaných metód, techník a postupov pri sociálnej práci s deťmi a ich rodinami,
 • finančnú kalkuláciu projektu /rozpis použitia finančných prostriedkov v štruktúre na 1 rodinu na mesiac/
 • predložený projekt musí obsahovať všetky náležitosti uvádzané v bode 4.
 • forma predloženia projektu s prílohami – dva originály predložené v písomnej podobe -hrebeňové alebo jednoduché viazanie
 • predložený projekt musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa
 • v prípade nekompletnosti predloženého projektu, projekt bude automaticky vyradený
 • údaje o vzdelaní a odbornej praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytovanie služieb, t.j. u osôb, prostredníctvom ktorých bude uchádzač vykonávať predmet výzvy, sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn.  preukázať  predložením životopisov a overených kópií VŠ diplomov, so zameraním: psychológia, sociálna práca a pod.
 • doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa,

Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa o získanie dôverných údajov z procesu výberu projektu, resp. sa snaží ovplyvniť výberové konanie vo svoj prospech.         

 

 1. Kontakt pre bližšie informácie k výzve :

                  Mgr. Dáša Gábrišová

                  Tel. č.: 033/2443500

                  E-mail: dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk

 

 1. Hodnotenie ponúk: 

a) podľa ceny

b) podľa kvality a štruktúry projektu a podľa techník a postupov

c) podľa predložených referencií

d) podľa doplnkových služieb

            Komisia zriadená riaditeľom úradu vypracuje súhrnné vyhodnotenie projektov.    

         Víťazom sa stane uchádzač, ktorého projekt získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti celkového počtu bodov je víťazom uchádzač s lepším hodnotením v kritériu a) cena projektu na jednu rodinu a na jeden mesiac.

 

 

 

                                                                                       Mgr. Jozef Hupka

                                                                                         riaditeľ úradu

V Pezinku, 26.01.2023


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.01.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac