Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ aby sa mu príspevok poskytol?

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto(a) príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie.

 Oprávnenými zamestnávateľmi sú

  • obec alebo samosprávny kraj,
  • právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
  • právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tzv. vodný zákon), a jej vnútorné organizačné jednotky podľa § 10 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
  • právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu,
  • právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích systémov.

 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac