V akej výške a akým spôsobom sa príspevok poskytuje?

Úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto poskytuje príspevok v mesačných splátkach na základe dokladov predložených zamestnávateľom. Dobu splatnosti príspevku, ako aj ďalšie podmienky jeho vyplácania upravuje písomná dohoda uzatvorená medzi úradom a zamestnávateľom.

Výška príspevku je:

-       v bratislavskom kraji mesačne 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce (súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za príslušné obdobie a preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje;

-       v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje;

-       v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako je ustanovený pracovný čas zamestnávateľa výška príspevku sa pomerne kráti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac