Umrel mi rodič a nevznikol mi nárok na sirotský dôchodok

Zákon č. 201/2008 Z.z.  o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. [ PDF 200.5 kB]

V prípade, ak dieťaťu umrie rodič a dieťaťu nevznikne nárok na sirotský dôchodok, rodič dieťaťa môže požiadať o náhradné výživné úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu tohto dieťaťa. 

O náhradné výživné za sirotský dôchodok môže požiadať  iba rodič dieťaťa, aj v prípade, že dieťa je už plnoleté a sústavne sa pripravuje na povolanie. 

K písomnej žiadosti o náhradné výživné [ PDF] sa prikladá:

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
  • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
  • potvrdenie o príjme [ PDF 174.1 kB] žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. 

Dieťa má nárok na náhradné výživné, ak:

-          mu nevznikol  nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

-          si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,

-          má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,

-          priemerný mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške minimálneho výživného (30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, t.j. 27,13 Eur), ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo vo výške rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 22.01.2014
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac