Úmrtie blízkej osoby

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov [ PDF 84.0 kB]

V súvislosti s nárokom na kompenzáciu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého a po splnení podmienok nároku na príspevok na pohreb v zmysle platných právnych predpisov má oprávnená osoba právo požiadať o príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:

a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR

c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR

Tlačivo "Žiadosť o príspevok na pohreb [ PDF 615.7 kB]"  vystaví a potvrdí matrika a príslušná pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list.

Výška príspevku na pohreb je v súčasnosti 79,67 eur.  


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 05.06.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac