Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019 pre územný obvod ÚPSVR Revúca

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zverejňuje, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z., plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre svoj územný obvod.

Schválená priorita na rok 2019:
Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

Priorita bude realizovaná v zmysle § 11 ods. 3, písm. b) bod 2. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob zabezpečenia priority:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zabezpečí schválenú prioritu zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi.

Akreditovaný subjekt musí byť držiteľom platnej akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3, písm. b) bod 2. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Časový rozsah výkonu opatrení:

február – marec 2019 

  • vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
  • posúdenie a výber projektov podaných akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka

apríl 2019

  • vypracovanie a uzavretie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie priorít v roku 2019 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s úspešným akreditovaným subjektom, alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka

máj – december 2019

  • realizácia projektu, vyhodnotenia priority a finančné vyúčtovanie, písomné záverečné správy

Ing. Jaroslav Demian
riaditeľ ÚPSVR Revúca

Vypracovala:

Mgr. Irena Vranecová
Č. tel. 0902970390
e-mail: irena.vranecova@upsvr.gov.sk
ÚPSVaR Revúca
Gen. Viesta 1103/4
050 01 Revúca

V Revúcej: 28.06.2018


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac