Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021 pre územný obvod ÚPSVR Revúca

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2021 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod v zmysle § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Schválená priorita na rok 2021:

 

     Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí v zmysle §11 ods. 3, písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Spôsob zabezpečenia priority:

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zabezpečí schválenú prioritu zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy  na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi.

 

Cieľ: Cieľom navrhovanej priority je poskytnutie odbornej pomoci zameranej na stabilizáciu rodinného prostredia, pomoc rodinám na prispôsobenie sa novej situácii, ktorú si nedokážu sami vyriešiť a vyžadujú odbornú pomoc pri rozvoji rodičovských zručností, pri riešení konfliktov v rodine, pri riešení špecifických problémov. Cieľom opatrenia je aj výkon opatrení  zameraných na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenia sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom  rodinnom prostredí v prípadoch, ak bolo dieťa vyňaté zo starostlivosti rodičov, na uľahčenie adaptácie dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí, na adaptáciu dieťaťa ak bolo vyňaté zo starostlivosti rodičov a vrátilo sa späť do pôvodnej biologickej rodiny, ako aj v rodinách s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi jej členmi pred rozvodom/rozchodom, v procese rozvodu/rozchodu a po rozvode/rozchode.

 

Cieľová skupina programu: Cieľovou skupinou budú rodiny s disfunkčnými rodinnými vzťahmi, rodiny ktoré potrebujú pomoc pri adaptácii na novú situáciu, napr: s nedostatočnou a  nefunkčnou komunikáciou medzi jej členmi pred rozvodom/rozchodom, v procese rozvodu/rozchodu a po rozvode/rozchode, ďalej rodiny kde bolo mal. dieťa vyňaté zo starostlivosti rodičov  a bolo zverené do náhradného rodinného prostredia alebo sa vrátilo z náhradného rodinného prostredia späť do biologickej rodiny.

 

Časový rozsah výkonu opatrení:

 

február – marec 2021

- vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- posúdenie a výber projektov podaných akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka

 

apríl 2021

  - vypracovanie a uzavretie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie priorít v roku 2020 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s úspešným akreditovaným subjektom, alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka

                                                  

apríl  – december  2021  

- realizácia projektu, vyhodnotenia priority a finančné vyúčtovanie, písomné

záverečné správy      

 

 

                                                                                          Ing. Lucia Búšová

                                                                                        riaditeľka ÚPSVR Revúca  

 

 

 

Vypracovala:

 

Mgr. Irena Vranecová

Č. tel. 0917306525

e- mail: irena.vranecova@upsvr.gov.sk

ÚPSVaR Revúca

Gen. Viesta 1103/4

050 01 Revúca

 

V Revúcej: 15.06.2020


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac