oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Recepcia Ľubomíra Šrámková, Mgr. 1 prízemie 034/2440321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Viera Hološková 1 prízemie 034/2440321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Obec: Jablonica Senica (Čáčov) - ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Štortová, V uličke . Senica:Orechová, L. Novomeského Hana Mičová, Bc. 2 prízemie 034/2440553 hana.micova@upsvr.gov.sk
Obce: Rybky, Rybky, Hradište p. V. Senica - ulice: Bottova, Brestové, Dlhá, Gaštanova, Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodského, Juraja Fandlyho, Kolónia, Lúčna, M.Braxatorisa, Muškátova, Poľná, Sadová, Stromová, Štefánikova, Štefana Pilárika, Tehelná, Teplická, Topoľová, Veterná, Železničná Nemčeková Adriana, Ing. 2 prízemie 034/2440553 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Obec: Dojč Senica PR Janigová Radka Ing. 3 prízemie 034/2440513 radka.janigova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Sobotište Senica - ulice: Čerešňová, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kalinová, Kaplinská, M. Nešpora, Morušova, Rovenská, Ružová, Sládkovičova, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obec: Hlboké, Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Komenského, Košútovec, Kvetná, Krátka, Lipová, Olivová, Okružná, Palárikova, Priemyselná, Slnečná, Sotinská, Továrenská,Vajanského Ivana Nemečkayová 4 prízemie 034/2440319 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov, Smrdáky Senica - ulice: Agátová, Brezová, Horné Suroviny, Hurbanova, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Smrekova Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Prievaly, Rovensko Senica - ulice: Astrová, Bažantnica, Bernolákova, J.Mudrocha, Jána Náhlika, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, Potočná, S. Jurkoviča Dušana Ščepková, Mgr. 5 prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Fajnorova, Hájska, Hlbocká cesta, Jasmínová, Kalinčiakova, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, Robotnícka, SNP, Sv. Cyrila a Metoda, Školská, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5 prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Recepcia + obec: Štefanov Zuzana Fialová 112 1. poschodie 034/2442322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Borský Mikuláš, Bílkové Humence Šaštín - Stráže - ulice: Borová, Do Gazarky, Hliníková, Jesenského, J. Donovala, Lúčna, Metodova, Novomeského, Piesočná, Vŕšky, Železničiarska PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 109 1. poschodie 034/2442324 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Borský Sv. Jur Šaštín-Stráže: Alej, J. Hollého, j. Bottu, Kláštorné námestie, Zápotočná Polláková Katarína 111 1. poschodie 034/2442326 katarina.pollakova2@upsvr.gov.sk
Obec : Kúty Šaštín - Stráže ulice: M. Nešpora, Na Pažiti, Nám. Slobody, Zákostolie Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže ulice: Bernolákov rad, Čistonek, Domky, Hviezdoslavova, ul. M.R. Štefánika, Pri Kadúbku, Na Kopánke, Školská, Záhumenica, Záhorácka Klokočková Elena, Mgr. 115 1. poschodie 034/2442315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obec: Sekule, Lakšárska Nová Ves, Smolinské Šaštín - Stráže ulice: J. Kollára, Kolmenského, Pri rybníku, Pri štadióne, Pri bitúnku, Slnečná, Štúrova, Nádražná, U Vulgana Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Recepcia Veronika Tiripová, Mgr. 110 prízemie 034/2443563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Bratislavská, Bottova, Fučíkova, Gagarinova, Jednoradová, J. Boora, Jesenského, Kollárova, Lesná, Nálepkova, Priateľstva, Ružová, Schiffelova, SNP, Sasinkova, Štefánikova, Školská, Veterná, Zámocká Kocáková Elena , Mgr. 106 prízemie 034/2443335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Obce: Radimov, Holíč - ulice: A. Dubčeka, Betlehem, Dr. Rapanta, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, M. Nešpora, Márie Terézie, Kátovská, Kopčianská, Lúčky, Námestie Mieru, Pri kaštieli, Palárikova, Partizánska, Pod sýpkou, Potočná, Pri štadióne, Priečna, Pod hrebeňom, Rodinné domky, Sibírska, sv. Anny, Športová, Štúrova, Vradišská, Vysoká, Staničná, Svätojánska Beata Galambová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Gbely, Popudinské Močidľany, Trnovec Holíč ulice: 29. augusta, J. Čabelku, Lidická, Mlynská, Moyzesova Eva Zálešáková, Bc. 122 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Kopčany, Brodské Holíč ulice: Bažantnica, Budovateľská, Bernolákova, Hviezdoslavova, Kukučínova Božena Kubicová, Mgr. 122 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
RECEPCIA Obec: Dubovce Skalica - ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Trieda dr. Clementisa Ľudmila Drúžková 4 prízemie 034/2441331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Petra Hasáková, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 petra.hasakova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Schvaľovateľ prvého stupňa, Nahlasovanie voľných pracovných miest Mgr. Adrián Mikula 63 1. poschodie, prístavba 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Senica Mgr. Miroslav Vereš 6 prízemie, hlavná budova 034/2440551 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konanie, hromadné prepúšťanie, Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Skalica Jana Tkáčová, Mgr. 304 2 poschodie pracovisko Holíč 034/2443157 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk
späť