Hromadné prepúšťanie

Hromadné prepúšťanie vzniká, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

 • najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 21 do 99 zamestnancov
 • najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov, t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 100 do 299 zamestnancov (pri percentuálnom výpočte sa výsledok nezaokrúhľuje, posudzuje sa 10% a viac zamestnancov z celkového počtu t.j., ak pri výpočte vychádza napr.: iba 9,9% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov nejedná sa o hromadné prepúšťanie)
 • najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 a viac zamestnancov, t.j., že zamestnávateľ zamestnáva od 300 zamestnancov a viac.

Zamestnávateľ má pri hromadnom prepúšťaní tieto povinnosti:

 • najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania musí prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave,
 • zástupcom zamestnancov musí poskytnúť všetky potrebné informácie a písomne ich informovať najmä o:
 1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
 2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
 4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
 5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 • odpis tejto písomnej informácie musí zamestnávateľ doručiť aj úradu spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer,
 • musí prerokovať hromadné prepúšťanie so zástupcami zamestnancov a doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania úradu a zástupcom zamestnancov, ktorí môžu úradu predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.
 • Zamestnávateľ môže začať prepúšťať ohrozených zamestnancov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov.
 • Zamestnávateľ môže požiadať úrad o skrátenie tejto lehoty. Úrad vezme do úvahy všetky skutočnosti a prípadné pripomienky zástupcov zamestnancov a podľa ich zváženia s prihliadnutím na dopad na situáciu na trhu práce môže skrátiť mesačnú lehotu. O skrátení lehoty úrad informuje zamestnávateľa písomnou formou

Úrad pri hromadnom prepúšťaní poskytuje ohrozeným zamestnancom informácie:

 • o voľných pracovných miestach na území v SR a zahraničí,
 • o neštátnych poskytovateľoch služieb zamestnanosti,
 • o výberových konaniach, ktoré úrad organizuje
 • o podmienkach evidencie záujemcov o zamestnanie a uchádzačov o zamestnanie,
 • o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
 • o aktívnych opatreniach na trhu práce,
 • o možnostiach ich vzdelávania a prípravy pre trh práce,

Úrad komunikuje so zamestnávateľom za účelom zmiernenia dopadu hromadného prepúšťania a aktívne vyhľadáva možnosti umiestnenia ohrozených zamestnancov u iných zamestnávateľov

Hromadné prepúšťanie sa nevzťahuje:

 • na skončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú uplynutím tejto doby,
 • na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,
 • na štátnych zamestnancov,
 • na vojakov

Vzory tlačív k nahlasovaniu hromadného prepúšťania [ XLS]

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac