Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie

 • Uchádzač o zamestnanie je povinný od ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočnosti rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
 • Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.
 • Uchádzač o zamestnanie je povinný na  účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce  byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.
 • Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa predchádzajúcich dvoch odsekov nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad na účely plnenia si vyššie uvedených povinností.
 • U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje aktivita pri hľadaní zamestnania a jej preukazovaní len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.
 • Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí povinnosť preukazovať aktívne hľadanie zamestnania a byť k dispozícii úradu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí tieto povinnosti v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.
 • Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb.
 • Uchádzač o zamestnanie , ktorého príslušný úrad členského štátu EÚ, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 6 a 8 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušného úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ,

 

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom:

 • vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a)
 • vzniku oprávnenia  prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
 • nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody
 • vzatia do výkonu väzby
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku
 • narodenia dieťaťa, ak dieťa žije
 • úmrtia
 • odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa tohto zákona alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie
 • odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine
 • začatia vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu:
  1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku 
  2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods.2
 • nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru
 • zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
 1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a).

 

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia:

 • vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • nespolupráce s úradom
 • že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.    

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2021
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac