Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie

 • Uchádzač o zamestnanie je povinný od ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočnosti rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
 • Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.
 • Uchádzač o zamestnanie je povinný na  účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce  byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.
 • Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa predchádzajúcich dvoch odsekov nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad na účely plnenia si vyššie uvedených povinností.
 • U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje aktivita pri hľadaní zamestnania a jej preukazovaní len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.
 • Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí povinnosť preukazovať aktívne hľadanie zamestnania a byť k dispozícii úradu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí tieto povinnosti v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.
 • Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb.
 • Uchádzač o zamestnanie , ktorého príslušný úrad členského štátu EÚ, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 6 a 8 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušného úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ,

 

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom:

 • vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a)
 • vzniku oprávnenia  prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
 • nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody
 • vzatia do výkonu väzby
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku
 • narodenia dieťaťa, ak dieťa žije
 • úmrtia
 • odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa tohto zákona alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie
 • odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine
 • začatia vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu:
  1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku 
  2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods.2
 • nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru
 • zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
 1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a).

 

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia:

 • vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • nespolupráce s úradom
 • že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.    

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac