Zamestnávanie cudzincov

Zamestnanie občana EÚ

Do 7 pracovných dní musí zamestnávateľ príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť začatie resp. skončenie pracovnoprávneho vzťahu s občanom EU alebo jeho vyslania na výkon práce na predpísanom formulári v dvoch exemplároch (Priloha_20_IK [ RTF]).

Príslušnosť úradu je podľa miesta výkonu práce. V prípade viacerých miest výkonu práce u toho istého zamestnávateľa informujete úrad v mieste sídla zamestnávateľa.

V prípade zamestnania občana EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta nevyžaduje môže byť pracovnoprávny vzťah formou pracovného pomeru alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie alebo s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta môže byť len formou pracovného pomeru.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny

Vo všeobecnosti je postup nasledovný:

  • Nahlásenie voľného pracovného miesta na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi.html?page_id=12930 pričom na formulári zaznačí, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.
  • Úrad práce ponúkne na nahlásené voľné pracovne miesto uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. Občania SR a členských krajín EU majú prednostné právo na obsadenie voľného pracovného miesta.
  • Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na príslušnom útvare Policajného zboru najskôr po uplynutí 30 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta na úrade práce. K žiadosti štátny príslušník tretej krajiny doloží okrem iného :

- Pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie [ RTF]

- Doklad o vzdelaní opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V prípade ak zamestnávateľ požaduje na nahlásenom pracovnom mieste kvalifikáciu a prax tak štátny príslušník tretej krajiny doloží aj dokumenty preukazujúce splnenie uvedených podmienok preložené do slovenského jazyka.

  • Útvar Policajného zboru požiada úrad práce o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Úrad práce posúdi relevantnosť predložených dokladov vo vzťahu k nahlásenému pracovnému miestu, možnosť obsadenia nahláseného pracovného miesta uchádzačmi o zamestnanie a pri rozhodovaní prihliada aj na vývoj a situáciu na trhu práce. Ak úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta so súhlasným stanoviskom, môže útvar PZ udeliť prechodný pobyt na účel zamestnania. K dokladu o pobyte dostane štátny príslušník tretej krajiny ešte doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ na ktorom sa uvedie názov, adresa a IČO zamestnávateľa, miesto výkonu práce a druh vykonávanej práce, obdobie od - do výkonu práce. Po získaní týchto dokladov môže štátny príslušník tretej krajiny nastúpiť do zamestnania.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie alebo s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta môže byť len formou pracovného pomeru.

U štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú uvedení v §23a ods.1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp. sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta nevyžaduje.

Začiatok resp. koniec zamestnania alebo vyslania uvedených štátnych príslušníkov tretích krajín oznamuje zamestnávateľ alebo organizácia, ku ktorej sú vyslaní na výkon práce príslušnému úradu do 7 pracovných dní na predpísanom formulári (Priloha_21_IK [ RTF]).

Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, ak nie je prekročený pracovný čas stanovený Zákonníkom práce u ďalšieho zamestnávateľa. Na každé zamestnanie však potrebuje povolenie na zamestnanie alebo získanie ďalšieho dokladu “Dodatočné údaje o zamestnaní“ na útvare PZ, ktorému predchádza nahlásenie voľného pracovného miesta zamestnávateľom.

MODRÁ KARTA EÚ

Modrá karta Európskej únie je druhom prechodného pobytu, ktorý oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa a pracovať na území SR v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na obdobie trvania pracovného pomeru, maximálne na 2 roky. Udeľuje sa bez rozdielu kvalifikácie štátneho príslušníka tretej krajiny. Je podkladom pre žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní.

Modrá karta sa udeľuje na obdobie trvania pracovného pomeru, maximálne na 3 roky. Je určená len pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí budú pracovať na pracovnom mieste zodpovedajúcom vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Modrá karta je povolením na prechodný pobyt, pričom štátny príslušník tretej krajiny si nemusí vybaviť povolenie na zamestnanie. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac