Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Služby zamestnanosti

Aktuality

 

viac

 

Základné informácie o službách zamestnanosti

 

viac

 

Informácie pre zamestnávateľa

 

viac

 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR

.
1. Všeobecný prehľad informácií v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ
 

Ako sa môže štátny príslušník tretej krajiny zamestnať na území SR?

Akým spôsobom môže zamestnávateľ prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR?

V rámci zmeny zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2019:

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

- dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ je možné iba v prípade, ak vykonanávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodny pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
.
.
2. Zamestnávateľ v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:
  1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
  2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

  4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

  5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie

  6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

,,Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere“.

.

3. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR ak má udelený prechodný pobyt na základe:

a) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

.

 
b) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM (bežný spôsob)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - (ďalej len „VPM“) – v prípade písmena b)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

(Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ je možné iba v prípade, ak vykonávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania)

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny štvrťrok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5% v zmysle § 12, písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. - o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel sezónneho zamestnania nad 90 dní, najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu (dlhodobý presun) nad 90 dní

.

 

c) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen c), d) a e)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania v období do 90 dní

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu (krátkodobý presun) najviac do 90 dní s povolením na zamestnanie v zmysle § 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti

.

.

d) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade § 21 ods. 1 písmena f) - od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)

.

 

e) Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)
.
..
.
 
f) Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016
.
.
.
4. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR aj v rámci pracovnej dovolenky
.
Pracovná dovolenka
5. BREXIT – zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov

 

viac

 

Informačné a poradenské služby

 

viac

 

Odborné poradenské služby

 

viac

 

Štátna pomoc

 

viac

 

Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce

Príspevky pre zamestnávateľa, príspevky pre občana, vzdelávanie a príprava pre trh práce, podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, aktivačná činnosť, absolventská prax

 

viac

 

Neštátne služby zamestnanosti

 

viac

 

Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť

 

viac

 

Koordinačná pracovná skupina

Koordinačná pracovná skupina pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovania zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti

 

viac

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac