Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

S účinnosťou od 1. januára 2016 dochádza k zmene spôsobu plnenia povinnosti agentúr podporovaného zamestnávania (ďalej len „APZ“) vyplývajúcej z § 58 ods. 12 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.

Doterajší spôsob predkladania údajov prostredníctvom formulárov v písomnej forme zverejnených na webovej stránke: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-podporovaneho-zamestnavania.html?page_id=13042 sa mení na elektronické predkladanie údajov prostredníctvom nového portálu informačného systému služieb zamestnanosti (ďalej len „ISSZ“). Elektronická správa o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania za rok 2016 sa bude prvýkrát zasielať v termíne do 31. marca 2017. Predloženie správy o činnosti iným, ako elektronickým spôsobom, sa bude považovať za nesplnenie povinnosti poskytovať ústrediu správu o činnosti.

Spôsob poskytovania správy o činnosti za rok 2015 ostáva bez zmeny. APZ ju zasielajú ústrediu písomne, alebo e-mailom v termíne do 31. marca 2016, na tlačive zverejnenom na stránke:http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-podporovaneho-zamestnavania.html?page_id=13042

 

Prístup do ISSZ Vám umožní na základe priebežne zaevidovaných služieb poskytnutých občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti, služieb poskytnutých zamestnávateľom podľa  § 58 ods. 1 písm. d) až f) zákona o službách zamestnanosti a pracovných vzťahov, ktoré vznikli na základe poskytnutia služby podľa § 58 ods. 1 písm. c), automaticky vygenerovať správu o činnosti APZ, ktorú je APZ povinná poskytovať ústrediu podľa zákona o službách zamestnanosti.  

V rámci evidovania služieb poskytnutých občanom prístup do ISSZ umožňuje používateľovi – oprávnenej osobe, po zadaní základného identifikátora, vyhľadať a automaticky doplniť údaje občana z databázy ISSZ, ak sa takýto občan nachádza v databáze ISSZ.

Pri evidovaní služieb poskytnutých zamestnávateľom a pracovných vzťahov, po doplnení identifikátora – IČO podnikateľa a jeho názvu, vyhľadá a doplní ďalšie údaje zamestnávateľa, ak sa nachádzajú v databáze ISSZ. Používateľovi sú k dispozícii aj ďalšie funkcionality, ktoré umožňujú vyhľadávanie a filtrovanie priebežne zaevidovaných údajov, vytváranie tabuliek a prehľadov pre potreby APZ.

Na základe uvedenej zmeny je potrebné určiť a nahlásiť oprávnenú osobu na prístup a spracovanie údajov v ISSZ za APZ (resp. oprávnené osoby). Táto osoba bude poučená o rozsahu a spôsobe spracúvania údajov v ISSZ, určenom v poučení podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba bude vyzvaná na poučenie a po jeho absolvovaní jej budú odovzdané prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) do ISSZ, na základe ktorých bude spôsobom určeným ústredím poskytovať správu o činnosti APZ v zákonom stanovenom termíne podľa    § 58 ods. 12 písm. c) zákona o službách zamestnanosti.

APZ budú o tejto zmene informované písomne listom ústredia, v prílohe ktorého je tlačivo Určenie oprávnenej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prístup a spracovanie údajov v Informačnom systéme služieb zamestnanosti [ RTF 81.7 kB] (ISSZ)“, kde je potrebné doplniť všetky základné údaje o  APZ a oprávnenej osobe.

Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska č.8, 812 67 Bratislava, do 10 dní odo dňa prevzatia uvedeného listu.

V prípade, že APZ nenahlási oprávnenú osobu, alebo sa oprávnená osoba nedostaví na poučenie o rozsahu a spôsobe spracúvania údajov v ISSZ, nebude jej možné odovzdať prihlasovacie údaje do ISSZ. Tým si nebude môcť splniť povinnosť v zmysle § 58 ods. 12 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, pretože predloženie správy o činnosti iným, ako elektronickým spôsobom, sa bude považovať za nesplnenie povinnosti poskytovať ústrediu správu o činnosti.

Bližšie informácie budú od 1. januára 2016 priebežné publikované na stránke:

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-podporovaneho-zamestnavania.html?page_id=13042 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2015
Dátum aktualizácie: 21.12.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac