Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Lex Ukrajina - zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Dňa 22.3.2022 Národná rada SR prijala zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len „Lex Ukrajina“), ktorým sa menia aj zákony o azyle a o službách zamestnanosti. Zákon Lex Ukrajina nadobudol účinnosť 30.3.2022.

Lex Ukrajina rieši niekoľko situácii aj v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa objavili po mimoriadne vysokých prítokoch utečencov z Ukrajiny a z toho plynúcej záťaže niektorých inštitúcii, najmä oddelení cudzineckej polície.

A. Zmena zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na základe potvrdenia počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

V zmysle § 72au ods. 2 zákona o službách zamestnanosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ podľa osobitného predpisu67) aj na žiadosť zamestnávateľa. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na predpísanom formulári [ DOC].

67) § 73 ods. 18 druhá veta zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Prílohou k žiadosti je kópia:

  1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
  2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo úradne overený doklad o  požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
  3. dokladu o prechodnom pobyte (obe strany),
  4. písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu,
  5. v prípade dočasného pridelenia aj kópia dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópia dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi môže byť len v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai) zákona o službách zamestnanosti. Zoznam profesii a okresov je zverejnený na stránke upsvr.gov.sk v časti zamestnávateľ – zamestnávanie cudzincov.

Žiadosť podáva zamestnávateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom stránky slovensko.sk formou všeobecného podania. Úrad vydá na základe žiadosti zamestnávateľa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta len pre prípady zmeny zamestnania a z toho vyplývajúcich zmien (na doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“) iba počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a platným prechodným pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny. V prípadoch žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania ako aj žiadostí o obnovu prechodného pobytu sa potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydávajú naďalej na základe žiadostí oddelení cudzineckej polície PZ, resp. sa na platnosti vydaných potvrdení uplatňujú prechodné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, ktoré predlžujú ich platnosti (§ 72ao a § 72au zákona o službách zamestnanosti).

Vydané potvrdenie predkladá štátny príslušník tretej krajiny, ktorý ma udelený prechodný pobyt na účel zamestnania a chce zmeniť zamestnanie, príslušnému oddeleniu cudzineckej polície v zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov spolu s novou pracovnou zmluvou.

B. Zamestnanie v procese zaškolenia

V zmysle § 72au ods. 3 zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého začal zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. u) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, na rovnakom pracovnom mieste aj po uplynutí šiestich týždňov až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania.

C. Zamestnanie v čase konania o obnovu prechodného pobytu

V zmysle § 72au ods. 3 zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Zmeny v zákone o azyle v súvislosti so zamestnávaním

1. V zmysle § 31 ods. 1 a ods. 10 zákona o azyle

Od 30.3.2022 sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydáva doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO " z dôvodu, že toto označenie lepšie zodpovedá účelu tohto druhu medzinárodnoprávnej ochrany.

Doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ vydaný pred 30.3.2022 sa považuje za doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

2. V zmysle § 54f zákona č. 480/2002 o azyle

Žiadateľ o azyl, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa na účely prvej vety považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Zamestnanie tohto štátneho príslušníka je v zmysle § 23a ods.1 písm. h) zákona o službách zamestnanosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie