Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.1.2023

Dňa 6.12.2022 Národná rada SR schválila zákon č. 488/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedená  novelizácia zákona o službách zamestnanosti prináša nasledovné zmeny:

 

V oblasti zamestnávania vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola vydaná modrá karta (§ 21a zákona o službách zamestnanosti) dochádza k zmene u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o obnovu prechodného pobytu a bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia VPM sa nebude prihliadať na situáciu na trhu práce. V tomto prípade musí byť VPM nahlásené úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty.

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia VPM (§ 21b zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

 1. Zmena zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta

Zamestnávateľ môže od 1.1.2023 požiadať úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta na účel zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na predpísanom formulári (Príloha č.15).

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť úradu práce voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred oznámením štátneho príslušníka tretej krajiny o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddeleniu cudzineckej polície podľa osobitného predpisu.22kca)

22kca) § 111 ods. 1 písm. t) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Prílohou k žiadosti je kópia:

 1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo úradne overený doklad o  požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 3. dokladu o prechodnom pobyte (obe strany),
 4. písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu,
 5. v prípade dočasného pridelenia aj kópia dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópia dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi môže byť len v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae) zákona o službách zamestnanosti. Zoznam profesii a okresov je zverejnený na stránke upsvr.gov.sk v časti zamestnávateľ – zamestnávanie cudzincov,
 6. dokladu resp. oznámenia štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorým sa preukáže, že si splnil povinnosť podľa  111 ods. 1 písm. t) zákona o pobyte cudzincov, na ktorom bude registračná pečiatka oddelenia cudzineckej polície s dátumom prijatia.

Pokiaľ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebude dokument uvedený pod písm. f) potvrdený oddelením cudzineckej polície aj s dátumom prijatia, úrad práce nebude vedieť preveriť splnenie podmienky nahláseného voľného pracovného miesta v zmysle § 21b ods. 3 písm. b) zákona o službách zamestnanosti a na žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta podanú zamestnávateľom bude potvrdenie vydané s nesúhlasom. V prípade, že oddelenie cudzineckej polície nepotvrdí dokument podľa písm. f), štátny príslušník tretej krajiny oznámi plánovanú zmenu zamestnania priamo oddeleniu cudzineckej polície a úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta na žiadosť príslušného útvaru Policajného zboru.

Úrad práce, v prípade súhlasného stanoviska vydá nové potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta na zostávajúce obdobie už vydaného a platného potvrdenia, zasiela  potvrdenie oddeleniu cudzineckej polície a zamestnávateľovi, ak žiadosť podal zamestnávateľ. Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať nové zamestnanie po vydaní nového dokumentu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddelením cudzineckej polície.

Úrad práce, v prípade súhlasného stanoviska, vydá potvrdenie na zostávajúce obdobie už vydaného a platného potvrdenia a toto potvrdenie zasiela zamestnávateľovi ako aj oddeleniu cudzineckej polície. Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať nové zamestnanie po vydaní nového dokumentu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ oddelením cudzineckej polície.

Šablóna „Žiadosť o vydanie potvrdenia  o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre účely udelenia jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie v zmysle zákona č. 92/2022 Z. z. (Lex Ukrajina)“ sa od 1.1.2023 prestane používať a nahrádza sa nasledovnou šablónou (Príloha č.15).

   B. Rozšírenie skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnaných na základe potvrdenia o možnosti obsadenia  voľného miesta u ktorých sa neprihliada na situáciu na trhu práce.

Úrad práce vydá v zmysle § 21b ods. 7 zákona o službách zamestnanosti potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce ak

 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c),
 • ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v kraji podľa  12 písm. ae)u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
 • NOVÉ - ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto.

P O Z O R    Vo všetkých hore uvedených prípadoch (§ 21b ods. 7 zákona o službách zamestnanosti) musí byť voľné pracovné miesto úradu práce nahlásené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oznámenia plánovanej zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o povolenie na zamestnanie (§ 22 zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

 • v prípade predlženia povolenia na zamestnanie úrad práce nebude prihliadať na situáciu na trhu práce. V tomto prípade musí byť voľné pracovné miesto nahlásené úradu najneskôr v deň podania žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie
 • v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny sa povolenie na zamestnanie bude udeľovať na obdobie 9 mesiacov

 

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín u ktorých sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje (§ 23a zákona o službách zamestnanosti) dochádza k nasledovným zmenám:

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny ktorý

 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny (§ 23a písm. c1) zákona o službách zamestnanosti)
 • bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť  o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu na to isté pracovné miesto (§ 23a písm. u) zákona o službách zamestnanosti).
  Okrem toho zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu (§ 23a písm. ag) zákona o službách zamestnanosti). Zamestnávateľ môže na základe tohto ustanovenia pokračovať v zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny za nezmenených podmienok v období od uplynutia platnosti prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu, pričom musia byť splnené zákonom stanovené podmienky:

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny podať s dostatočným časovým predstihom, a to najmenej :

 1. 30 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu v prípade zamestnania, ktoré je deklarované pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu a spadajúceho do zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily platného ku dňu podania žiadosti o obnovu prechodného pobytu, alebo
 2. 90 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu.

K informačnej karte predloženej úradu práce bude priložená kópia pracovnej zmluvy a kopia potvrdenia o prijatí žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania potvrdená OCP PZ. Ak si zamestnávateľ uplatňuje 30 dňovú lehotu musí doložiť aj kópiu prísľubu na zamestnanie alebo pracovnej zmluvy, ktorá bola priložená k žiadosti o obnovu prechodného pobytu s pečiatkou OCP PZ a dátumom prijatia, ktorým sa preukáže, že požadované zamestnanie je z aktuálne platného zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

 • povinnosť informovať a poskytnúť úradu práce informácie na predpísanom formulári (informačná karta) má aj informujúca organizácia ku ktorej sú vyslaní občania členského štátu EU

 

Zmeny v prechodnom ustanovení počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s vojnou na Ukrajine:

 • zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022,
 • ustanovenie § 72au ods. 2 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2022
Dátum aktualizácie: 06.03.2023

Tlačiť