Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Základné informácie o výbere štúdia na strednej škole

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ?

 • výchovný poradca na základnej škole
 • rodičia alebo zákonný zástupcovia
 • zamestnanci Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (adresár štátnych a súkromných CPPPaP za SR je zverejnený na http://www.rirs.iedu.sk/Skoly.aspx
 • zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovaním služieb  na školách a v informačných a poradenských strediskách

Ako mi môžu poradiť pri výbere vhodného povolania v CPPPaP ?

 • diagnostikou zameranou na získanie obrazu o sebe -  o schopnostiach, záujmoch, osobnosti  s možnosťou  využitia aj programov, napr. Cesta k povolaniu, Sprievodca svetom práce,
 • poskytnutím  užitočných rád  pre osobnostný rozvoj a výber vhodného povolania, ktoré sú  formulované na základe výsledkov diagnostiky,
 • poskytnutím konkrétnych informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, o prijímacích skúškach.

Kto sa môže zúčastniť stretnutia ohľadom výberu povolania „šitého pre žiaka na mieru“?

 • rodičia žiaka, resp. jeho zákonní zástupcovia
 • pedagogický zamestnanci zo základnej školy, ktorú žiak navštevuje 
 • prípadne iné  subjekty, ak o to požiadajú

Ako sa  dá objednať  na stretnutie ohľadom výberu povolania v CPPPaP?

 • telefonicky, osobne alebo e-mailom
 • k objednaniu nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy
 • ak je dieťa neplnoleté, objednáva ho k návšteve zákonný zástupca

Kde nájdem informácie o stredných školách?

Kompletné zoznamy škôl a školských zariadení s prehľadným vyhľadávačom nájdete  zverejnené na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz http://www.rirs.iedu.sk/Skoly.aspx.

Informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v Slovenskej republike nájdete na http://www.rirs.iedu.sk/Skoly.aspx alebo na http://mapaskol.iedu.sk/mrs-zoznam.aspx, www.stredneskoly.sk .


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 23.01.2017

Tlačiť