Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Charakteristika aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc

  1.  pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
  2. pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestichkalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane môže dobrovoľnícku službu vykonávať len ak ide o situácie podľa bodu 1 písm. b).

Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52 a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a). Oprávnený subjekt (žiadateľ)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa bodu   1 nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku a ku dňu podania písomnej žiadosti o príspevok vykonáva činnosti podľa bodu 1 písm. a) najmenej jeden rok. Splnenie podmienky dĺžky vykonávania činnosti sa nevyžaduje, ak ide o poskytovanie pomoci podľa bodu 1 písm. b).

Príspevok PO/FO

Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“). Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a  pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu (organizátor).

Účel použitia príspevku

Príspevok je možné použiť

-          na úhradu časti nákladov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby, najmä na úhradu

  • časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby,
  • na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie,
  • na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje,
  • na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby,

-          na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, t. j. na čiastočnú úhradu nákladov PO/FO na vyplatenú mzdu organizátora a uhradené prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru organizovania aktivačnej činnosti“, ktorý je prílohou k žiadosti PO/FO o poskytnutie príspevku.

Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti

  • 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Paušálny príspevok uchádzačovi o zamestnanie

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky.

Príspevok PO/FO a UoZ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

Predkladanie žiadostí

Právnická osoba alebo fyzická osoba predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť na tlačive, ktoré je k dispozícií na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  alebo na príslušnom úrade.

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. 

Tlačiť