Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti UoZ poskytuje pomoc:

1a)  pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,

1b)  pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej   ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas 12 kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane môže dobrovoľnícku službu vykonávať len pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby UoZ nesmie vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52 a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. 

Oprávneným subjektom (žiadateľ) je právnická osoba (ďalej len „PO“) alebo fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa bodu  1) nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku a ku dňu podania písomnej žiadosti o príspevok vykonáva činnosti podľa bodu 1a)  najmenej jeden rok. Splnenie podmienky dĺžky vykonávania činnosti sa nevyžaduje, ak ide o poskytovanie pomoci podľa bodu 1b).

Príspevok PO/FO

Príspevok PO alebo FO sa poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad PSVR“). Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu (organizátor).

Príspevok je možné použiť:

  • na úhradu časti nákladov pre PO/FO, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby, najmä na úhradu
  • časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby,
  • na úrazové poistenie UoZ,
  • na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to PO/FO vyžaduje,
  • na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby,

-    na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, t. j. na čiastočnú úhradu nákladov PO/FO na vyplatenú mzdu organizátora a uhradené prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom PSVR na základe „Zámeru organizovania aktivačnej činnosti“, ktorý je prílohou k žiadosti PO/FO o poskytnutie príspevku.

Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti

  • 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Paušálny príspevok UoZ

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje UoZ  paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky.

Príspevok PO/FO a UoZ poskytuje úrad PSVR, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

Predkladanie žiadostí

PO/FO predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť na tlačive, ktoré je k dispozícií na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  alebo na príslušnom úrade PSVR.

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to PO alebo FO vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

20 hodín týždenne

CCP € 1 581,83

 

príspevok na náklady dobrovoľníckej služby

príspevok na CCP organizátora

príspevok spolu na 1 UoZ/1 mesiac

 

4 % CCP

3 % CCP

7 % CCP

1 - 25 UoZ

€ 63,27

€ 47,45

€ 110,72

26 - 50 UoZ

€ 50,70

€ 38,00

€  88,70

51 - 75 UoZ

€ 40,60

€ 30,40

€ 71,00

76 - 100 UoZ

€ 32,50

€ 24,40

€ 56,90

101 UoZ a viac

€ 26,00

€ 19,60

€ 45,60

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, od 1.7.2022 do 30.6.2023 je to 234,42 €.

 

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 30.12.2009
Dátum aktualizácie: 15.08.2022

Tlačiť