Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 52

V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Charakteristika aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, je uchádzač o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“), ktorý ku dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, to znamená, že je v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a súčasne je na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“) posúdený ako občan v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) a priznala sa mu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na:

 • zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok,
 • tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
 • starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
 • podporu vzdelávania,
 • rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,
 • rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a
 • rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj, je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na:

 • tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia,
 • pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.

Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov.

Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie služby pre samosprávny kraj,  dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie obecné služby pre obec, dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj

Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Účel použitia príspevku

Príspevok je možné použiť:

na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, najmä na úhradu

 • časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • úrazového poistenia UoZ zaradených na aktivačnú činnosť,
 • časti nákladov na pracovné náradie,
 • časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, to znamená, že sa použije na čiastočnú úhradu nákladov obce alebo samosprávneho kraja, na vyplatenú mzdu organizátora aktivačnej činnosti, ktorý je ich zamestnancom a na prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.

Výška príspevku

Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti

 • Najviac vo výške 4 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj opakovane počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších obecných služieb pre samosprávny kraj,
 • 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

Aktuálna reálna výška príspevku

Konkrétna výška príspevku závisí na dohodnutom počte UoZ (je stanovená v piatich pásmach) a na dohodnutom týždennom rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti UoZ.

Príspevok na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ
+
príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca, ktorý organizuje AČ (ďalej len „organizátor“)

CCP: € 1 581,83

20 hodín týždenne

 

príspevok na náklady AČ

príspevok na CCP organizátora

príspevok spolu na 1 UoZ/1 mesiac

 

4 % CCP

3 % CCP

7 % CCP

1 - 25 UoZ

€ 63,27

€ 47,45

€ 110,72

26 - 50 UoZ

€ 50,70

€ 38,00

€ 88,70

51 - 75 UoZ

€ 40,60

€ 30,40

€ 71,00

76 - 100 UoZ

€ 32,50

€ 24,40

€ 56,90

101 UoZ a viac

€ 26,00

€ 19,60

€ 45,60

zníženie príspevku za každú jednu hodinu

€ 2,84

€ 2,13

Predkladanie žiadostí

Právnická osoba alebo fyzická osoba predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na príslušnom úrade.

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. 

Dátum vytvorenia stránky: 30.12.2009
Dátum aktualizácie: 24.01.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie