Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK

 

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK

 

KOMPAS+

pre uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v Slovenskej republike mimo Bratislavského samosprávneho kraja

(aktualizácia od 10.10.2018)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie si s ohľadom na posilňovanie kľúčových kompetencií zameraných na prípravu na uplatnenie sa na trhu práce môže zvoliť kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kompetenčný kurz zrealizuje.

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. V rámci kompetenčných kurzov sa budú podporovať vybrané kľúčové kompetencie uplatniteľné vo vzťahu k trhu práce: komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti. Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) pre uchádzača o zamestnanie kompetenčný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kompetenčného kurzu.

Nie je možné, aby uchádzač o zamestnanie požiadal o poskytnutie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu, ak mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov úrad práce uhradil rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. § 43, resp. § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom sa posudzuje obsah absolvovaného kurzu vo vzťahu ku kompetenčnému kurzu, o ktorý má uchádzač o zamestnanie v súčasnosti záujem. 

Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov kompetenčné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí kompetenčný kurz, ktorý vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorý požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu kompetenčného kurzu a pri výbere poskytovateľa kompetenčného kurzu sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybraný kompetenčný kurz zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných kompetenčných kurzov vyberie konkrétny kompetenčný kurz, o ktorý má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky je vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o kompetenčný kurz, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  2. nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kompetenčného kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kompetenčného kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kompetenčný kurz v predpokladanom termíne.

Po predložení požiadavky úrad práce požiadavku individuálne posúdi, keďže na poskytnutie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov nie je právny nárok. Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu (ďalej len „dohoda“) a vystaví KOMPAS+. KOMPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na kompetenčný kurz, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.Za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou kompetenčného kurzu sa považujú:

  • príspevok na kurzovné,
  • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v KOMPAS+ a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu je možné získať na každom úrade práce.

* V prípade, ak má uchádzač o zamestnanie záujem absolvovať špecializovaný kompetenčný kurz, ktorý nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ kompetenčného kurzu je povinný predložiť k požiadavke:

  1. písomné zdôvodnenie, v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť reálnu cenu na trhu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity,
  2. prieskum trhu nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci, že cena uvedená v časti B požiadavky predstavuje reálnu cenu na trhu.

Poskytovateľ kompetenčného kurzu môže preukázať prieskum trhu na základe cenového prieskumu:

  • oslovením minimálne 2 poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi kompetenčného kurzu, ktorých oslovil

alebo

  • minimálne 2 webových stránok poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu kompetenčných kurzov.

 


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie