Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK

KOMPAS+

pre uchádzačov o zamestnanie okrem Bratislavského samosprávneho kraja

(platné od 01.05.2021)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sídliacimi mimo územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na kompetenčný kurz.

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kompetenčného kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie - komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť kompetenčný kurz a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie kompetenčný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kompetenčného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ). V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nepredkladá požiadavku osobne, ale zasiela ju napr. poštou, rozhodujúci je dátum doručenia na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Požiadavka má dve hlavné časti:

  1. časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  2. časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky je:

- vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, 

- dokument, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní kurzu a ktorý je aktuálny v čase podania požiadavky, napr.:

  • zoznam voľných pracovných miest zverejnený úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia,
  • inzerát, ktorý obsahuje informácie o pracovnej pozícii a zamestnávateľovi a ktorý je zverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli (www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod.),
  • hodnoverný prísľub zamestnávateľa,
  • iný relevantný dokument.

Keďže na príspevky na kompetenčný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na kompetenčný kurz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje kurzy realizované prezenčnou, dištančnou  alebo kombinovanou formou. Neodporúča sa uplatňovať prezenčnú a dištančnú formu v jeden (ten istý) deň vyučovania. V závislosti od epidemiologickej situácie môže byť dočasne uprednostnená podpora dištančnej formy kompetenčných kurzov. V prípade uplatnenia dištančnej formy musí byť vzdelávanie uskutočňované tak, aby bol skutočne naplnený a overený cieľ vzdelávania a aby bolo možné, v prípade potreby, vierohodne preukázať, že daný učebný plán a učebné osnovy boli v požadovanej miere prebrané a riadne zdokumentované. Za primerané uplatňovanie dištančnej formy vzdelávania v súlade s vydaným má oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej  činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie UoZ zahŕňajú, vydaných v zmysle osobitných predpisov,  je zodpovedný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporí kompetenčný kurz, ak v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil uchádzačovi o zamestnanie rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 43/§ 46/§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je aj preverenie, či cena uvedená na potvrdení poskytovateľa kompetenčného kurzu spĺňa odporúčané maximálne cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja (v prípade dištančnej formy rekvalifikačného kurzu sa za miesto realizácie kurzu považuje trvalý pobyt uchádzača o zamestnanie).

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov na kompetenčný kurz (ďalej len „dohoda“), v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých budú uchádzačovi o zamestnanie príspevky poskytnuté. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky na kompetenčný kurz uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Kompetenčné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a príspevku na cestovné a stravné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení kompetenčného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na kompetenčný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaný výlučne prezenčnou formou na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na kompetenčný kurz predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov na kompetenčný kurz je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

* V prípade, ak má uchádzač o zamestnanie záujem absolvovať kompetenčný kurz, ktorý nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ kompetenčného kurzu je povinný predložiť k požiadavke:

  1. písomné zdôvodnenie, v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť trhovú cenu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity,
  2. cenový prieskum, nie starší ako 3 mesiace preukazujúci, že cena uvedená v časti B požiadavky predstavuje trhovú cenu.

Poskytovateľ kompetenčného kurzu cenový prieskum :

  • vykoná oslovením minimálne 2 ďalších poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží celú komunikáciu s týmito poskytovateľmi kurzu, ktorých oslovil alebo
  • preukáže informáciami z webových stránok 2 ďalších poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu kurzov.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2019
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie