Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK

REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK

(platné od 16.02.2023)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sídliacimi mimo územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na rekvalifikačný kurz.

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať (na účely REPAS+ sa za rekvalifikačné kurzy nepovažujú kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporuje kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu BÚrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov na  rekvalifikačný kurz kurzy realizované prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou. V závislosti od epidemiologickej situácie môže byť uprednostnená podpora dištančnej formy kompetenčných kurzov.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť rekvalifikačný kurz a poskytovateľa rekvalifikačného kurzu, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie rekvalifikačný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikačného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKAČNÝ KURZ). Požiadavku je možné podať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny e-mailom, poštou, elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky) alebo osobne. V prípade, ak UoZ nepredkladá požiadavku na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, ale zasiela ju poštou, rozhodujúci je dátum doručenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri zasielaní e-mailom musí byť požiadavka podpísaná a nascanovaná. Pri elektronickom zasielaní prostredníctvom elektronickej schránky musí byť požiadavka podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Požiadavka má dve hlavné časti:

  1. časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  2. časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikačného kurzu.

Prílohou požiadavky je:

  • vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, 
  • dokument, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní kurzu a ktorý je aktuálny v čase podania požiadavky.

Keďže na príspevky na rekvalifikačný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje individuálne  za účelom overenia splnenia stanovených podmienok a kritérií. Konkrétne podmienky a kritériá sú uvedené v informáciách pre uchádzača o zamestnanie, ktoré sú súčasťou požiadavky.

Súčasťou posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je okrem iného aj preverenie, či cena uvedená na potvrdení poskytovateľa rekvalifikačného kurzu spĺňa odporúčané maximálne cenové limity (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváliuzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov na rekvalifikačný kurz (ďalej len „dohoda“), v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých budú uchádzačovi o zamestnanie príspevky poskytnuté. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky na rekvalifikačný kurz uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na rekvalifikačný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikačného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Rekvalifikačné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a príspevku na cestovné a stravné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení rekvalifikačného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na rekvalifikačný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaný výlučne prezenčnou formou na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na rekvalifikačný kurz predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov na rekvalifikačný kurz sú uvedené v požiadavke a je možné získať aj na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Upozornenie: Od 16.02.2023 budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať len požiadavky vyplnené na formulároch, ktoré sú aktuálne dostupné v dokumentoch na stiahnutie a ktorých platnosť je od 16.02.2023. Požiadavky predložené na formulároch, ktoré sa používali dovtedy, nebudú od tohto dátumu akceptované.

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku. Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2019
Dátum aktualizácie: 01.06.2023

Tlačiť