Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie- § 46 ods.7

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie - § 46

Vzdelávanie a príprava pre trh práce (ďalej len „vzdelávanie“) uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je zvýšenie stupňa vzdelania.

Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

Vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) nemôže UoZ zabezpečiť  vzdelávanie, UoZ si môže v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí UoZ sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do zamestnania alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti, pričom výkon pracovnej činnosti musí súvisieť s absolvovaným vzdelávaním.

UoZ si z vlastnej iniciatívy vyhľadá vzdelávanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktoré požaduje potenciálny zamestnávateľ a ešte pred jeho absolvovaním písomne požiada úrad o schválenie vybraného vzdelávania formou žiadosti o príspevok na vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ (ďalej len „príspevok“):

  • UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom formulára ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK – SR,
  • UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti Bratislavského samostatného kraja prostredníctvom formulára ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK - BSK.

Pri určovaní obsahu, rozsahu vzdelávania a pri výbere poskytovateľa vzdelávania zabezpečeného z vlastnej iniciatívy sa UoZ zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybrané vzdelávanie by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste. Maximálna cena za osobohodinu vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečí z vlastnej iniciatívy musí zodpovedať maximálnym cenám v zmysle zverejnených cenových limitov (CENOVÉ LIMITY).

Úrad príspevok neposkytne, ak:

  • môže UoZ zabezpečiť vzdelávanie,
  • zabezpečil UoZ vzdelávanie v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy,
  • bol občanovi uvedený príspevok v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.

V prípade, ak úrad schváli UoZ žiadosť o príspevok, uzatvorí s ním dohodu o poskytnutí príspevku. Až po uzatvorení tejto dohody je možné absolvovať vybrané vzdelávanie. Úrad následne občanovi, ktorý si zabezpečil vzdelávanie z vlastnej iniciatívy, uhradí po jeho absolvovaní 100 % oprávnených nákladov, najviac v sume 600,00 eur. Príspevok úrad poskytne až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku, ktorú je občan povinný predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie