Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie- § 46 ods.7

Vzdelávanie a príprava pre trh práce (ďalej len „vzdelávanie“) uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je zvýšenie stupňa vzdelania. 

Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

Vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) nemôže UoZ zabezpečiť  vzdelávanie, UoZ si môže v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí UoZ sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do zamestnania alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti, pričom výkon pracovnej činnosti musí súvisieť s absolvovaným vzdelávaním.

UoZ si z vlastnej iniciatívy vyhľadá vzdelávanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktoré požaduje potenciálny zamestnávateľ a ktoré je v súlade s § 44 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. Ešte pred jeho absolvovaním písomne požiada úrad o schválenie vybraného vzdelávania formou žiadosti o príspevok na vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ (ďalej len „príspevok“):

  • UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) prostredníctvom formulára ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK – SR,
  • UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti BSK prostredníctvom formulára ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK - BSK.

Na príspevok podľa § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti nie je v zmysle § 70 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti právny nárok.

Pri určovaní obsahu, rozsahu vzdelávania a pri výbere poskytovateľa vzdelávania zabezpečeného z vlastnej iniciatívy sa UoZ zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybrané vzdelávanie by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste. Maximálna cena za osobohodinu vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečí z vlastnej iniciatívy musí zodpovedať maximálnym cenám v zmysle zverejnených cenových limitov* (CENOVÉ LIMITY).

Úrad príspevok neposkytne, ak:

  • môže UoZ zabezpečiť vzdelávanie,
  • zabezpečil UoZ vzdelávanie v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy,
  • bol občanovi poskytnutý príspevok v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.

V prípade, ak úrad schváli UoZ žiadosť o príspevok, uzatvorí s ním dohodu o poskytnutí príspevku. Až po uzatvorení tejto dohody je možné absolvovať vybrané vzdelávanie a uhradiť za toto vzdelávanie poskytovateľovi poplatok. UoZ, evidovaný na úrade v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky okrem BSK, môže absolvovať vzdelávanie len na území Slovenskej republiky okrem BSK.

Úrad následne občanovi, ktorý si zabezpečil vzdelávanie z vlastnej iniciatívy, uhradí po jeho absolvovaní príspevok na refundáciu nákladov na vzdelávanie, do výšky 100 % oprávnených nákladov, najviac v sume 600,00 eur. Príspevok úrad poskytne až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku, ktorú je občan povinný predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania.

* V prípade, ak má UoZ záujem absolvovať vzdelávanie so špecifickou (trhovou) cenou, ktoré nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ vzdelávania je povinný predložiť k vyhláseniu o absolvovanom vzdelávaní, ktoré je prílohou žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ písomné zdôvodnenie (v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť trhovú cenu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity) a prieskum trhu (nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci, že cena za vzdelávanie predstavuje trhovú cenu).  

Poskytovateľ vzdelávania môže preukázať prieskum trhu na základe cenového prieskumu:

  • oslovením minimálne 2 poskytovateľov vzdelávania ktorí realizujú rovnaké vzdelávanie – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ vzdelávania predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi vzdelávania, ktorých oslovil

alebo

  • minimálne 2 webových stránok poskytovateľov vzdelávania ktorí realizujú rovnaké vzdelávanie - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu poskytovateľ vzdelávania predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu za vzdelávanie.

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.01.2016
Dátum aktualizácie: 29.04.2021

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie