Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Kompenzačné príspevky integračnému podniku § 53g

Kompenzačné príspevky integračnému podniku (§53g)

 

Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci  integračných podnikov formou poskytovania kompenzačných príspevkov.

 

Úrad poskytuje kompenzačné príspevky integračnému podniku, ak o ne písomne požiada, na

a) mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,

b) dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave,

c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.

Kompenzačné príspevky sa neposkytujú na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aký sa poskytuje iný príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti.

Kompenzačný príspevok podľa písm. a) mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb sa poskytuje mesačne najviac

1. počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu,  a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol,

  • vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo dosiahnutého nižšieho vzdelania, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 665,18 €,
  • vo výške 40 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z iného dôvodu ako podľa prvého bodu alebo podľa písmena b), najviac vo výške 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa  príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 532,14 €, alebo 

2. počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu spočívajúcom v jeho zdravotnom stave, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na každého takého zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa  príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 798,21 €.

3. Počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol,  vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa  príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 332,59 €.

Výška kompenzačného príspevku podľa písm. b) dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených nákladov, najviac:

- 2,5 - násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 vo výške 3 325,90 €, počas prvých troch rokov trvania zamestnania,

-    1,2 - násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 1 596,43 €, počas každých ďalších troch rokov trvania zamestnania.

Kompenzačný príspevok podľa písm. c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Mesačná výška kompenzačného príspevku na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 najviac vo výške 665,18 €.

Oprávnenými nákladmi na účely kompenzačného príspevku podľa

a)         písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov,

b)         písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.

Kompenzačné príspevky sa poskytujú na základe písomnej dohody o poskytnutí kompenzačných príspevkov uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom. Kompenzačné príspevky poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 30 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

  

Tlačiť