Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2016

Agentúra dočasného zamestnávania  (ADZ) je povinná poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f)  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetky ADZ o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2016  v  termíne do  31. marca 2017.

Z technických príčin nie je možné zaslať elektronickú správu o činnosti ADZ za rok 2016, tak ako ste boli informovaní prostredníctvom listu č. 2015/188655/22428-OSS.

Je nevyhnutné zaslať správu o činnosti ADZ nasledovným spôsobom:

1)     elektronicky na adresu:   adz@upsvr.gov.sk.

Prosíme posielať požadovaný dokument mailom oskenovaný tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.

2)     písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor právnych činností sekcie služieb zamestnanosti, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná v zmysle § 31 ods.1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac