Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, opatrenie č. 1

Národný projekt „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“

Opatrenie č. 1 "Poskytovanie odborných poradenských služieb znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie" 

 

Národný projekt „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, opatrenie č. 1 (NP Aktivácia ZUoZ) – je realizovaný v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách zamestnanosti), v rámci ktorého sa prostredníctvom opatrenia č. 1 poskytujú odborné poradenské služby znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ZUoZ).

 

Cieľom NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 1 je poskytovanie odborných poradenských služieb (OPS) pre ZUoZ zacielené na rozvoj interpersonálnych zručností potrebných pre efektívne fungovanie v pracovnom prostredí a na zvýšenie motivácie ZUoZ začleniť sa do pracovného procesu, a to aj prostredníctvom zaradenia sa do niektorého z ďalších opatrení tohto národného projektu, ktorými sú:

 • opatrenie č. 2 projektu – Aktivácia a zaškolenie ZUoZ,
 • opatrenie č. 3 projektu – Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ.

 

Poskytovanie OPS ZUoZ je chápané ako poradenský proces, ktorý predstavuje súhrn aktivít podporujúcich zvyšovanie motivácie ZUoZ byť aktívny na trhu práce a zvyšovanie úrovne interpersonálnych a seba-prezentačných zručností ZUoZ. Poradenské aktivity pozostávanú z maximálne 3 stretnutí. Stretnutia sa môžu realizovať skupinovou alebo individuálnou formou v závislosti od aktuálneho počtu ZUoZ zaradených do opatrenia č. 1 NP Aktivácia ZUoZ.

Účastník projektu: ZUoZ podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

 1. občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie
 2. občan starší ako 50 rokov veku
 3. občan v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 4. občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu
 5. občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ nemal pravidelne platené zamestnanie
 6. štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl, alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana
 7. občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
 8. občan so zdravotným postihnutím 
 9. občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie UoZ a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti

Obdobie realizácie opatrenia č. 1 v rámci NP Aktivácia ZUoZ: od 09/2022 do 11/2023

 

Oprávnené územie: všetky regióny Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja  (ZUoZ musí mať v rámci oprávneného územia trvalé bydlisko)

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

 

Trvanie poradenského procesu pre ZUoZ: 3 stretnutia (celkovo maximálne 15 hodín)

                                                          

Výška paušálneho príspevku na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese pre ZUoZ: 7,93 € za každý deň účasti na poradenskom procese realizovaný prezenčnou formou (t. j. maximálne 23,79 €) po splnení stanovených podmienok. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.09.2022
Dátum aktualizácie: 02.02.2023

Tlačiť